A.E. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2335-16-45)

A.E. väckte talan mot staten i Göteborgs tingsrätt och begärde ersättning för skada till följd av en felaktig avregistrering av hans svenska medborgarskap. Justitiekanslern hade tidigare tillerkänt honom 100 000 kr som ersättning för ideell skada, med hänvisning till rättsfallet NJA 2014 s. 323. A.E. ansåg dock att skadeståndet skulle bestämmas till ett betydligt högre belopp. Staten motsatte sig detta.

Göteborgs tingsrätt biföll delvis A.E.:s talan i en dom den 7 juli 2016 och beslutade att staten skulle betala ytterligare 50 000 kr till A.E. som ersättning för ideell skada. Som skäl angav tingsrätten bl.a. att hans svenska medborgarskap hade varit avregistrerat under mycket lång tid, drygt 23 år, och att anspråket inte till någon del kunde anses vara preskriberat.

Staten överklagade tingsrättens dom till Hovrätten för Västra Sverige, som meddelade prövningstillstånd. I en dom den 20 april 2017 har hovrätten instämt i tingsrättens bedömning att ersättningen för ideell skada ska bestämmas till totalt 150 000 kr. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att anspråket delvis är preskriberat. Hovrätten konstaterar dock att den ersättningsgilla delen av överträdelsen har varat under nästan dubbelt så lång tid som i fallet NJA 2014 s. 323. Hovrätten anser därför att det finns skäl att bestämma ersättningen till ett högre belopp än det som Högsta domstolen kom fram till i det tidigare fallet.

Staten har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen, som har meddelat prövningstillstånd och kallat till huvudförhandling i målet.