Diarienr: 2907-02-30 / Beslutsdatum: 22 nov 2002

Meddelarfrihet beträffande bilder från allmän kameraövervakning

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern vidtar med hänsyn till tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att lämna meddelanden för offentliggörande i tryckt skrift inte någon åtgärd i ärendet. 

Ärendet 

Den 9 september 2002 publicerade Aftonbladet en artikel om ett bråk som ZI skulle ha varit inblandad i på Spy Bar i Stockholm. Reportaget illustrerades med tre bilder hämtade från den övervakningskamera som ägaren till Spy Bar, Arnolds Salonger AB, har tillstånd till. En artikel med samma innehåll fanns samma dag publicerad på Aftonbladets hemsida på Internet. 

Med anledning av de publicerade bilderna gjorde Länsstyrelsen i Stockholms län en anmälan till Polismyndigheten i Stockholms län om brott mot lagen om allmän kameraövervakning. Enligt anmälan skulle tillståndshavaren Arnolds Salonger AB ha brutit mot föreskrifterna i tillståndet om att inte fler personer än som behövs för en ändamålsenlig övervakning får ha tillgång till behandlade eller bevarade bilder. 

Åklagaren har överlämnat anmälan hit för prövning av om det påstådda brottet kan omfattas av den s.k. meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och utgöra ett straffritt handlande. 

Justitiekanslern har från Patent- och registreringsverket inhämtat uppgift om att ansvarig utgivare för Aftonbladet är AG. Från Radio- och TV-verket har inhämtats uppgift om att ansvarig utgivare för hemsidan ww.aftonbladet.se är KJ. 

Justitiekanslern har tagit del av de berörda artiklarna. 

Justitiekanslerns bedömning 

Utgångspunkter 

Tidningen Aftonbladet är en tryckt periodisk skrift för vilken gäller utgivningsbevis. Den omfattas därmed av TF:s regelsystem. Vad sedan gäller publiceringen på Aftonbladets hemsida kan jag konstatera att den s.k. bilageregeln i 1 kap. 7 § TF är tillämplig. När bilageregeln är tillämplig utesluts tillämpning av YGL. Uppgiftslämnandet till tidningen, dvs. överlämnandet av bilderna eller det videoband på vilket bilderna fanns, och publiceringen av bilderna skall således bedömas endast utifrån TF:s regler. 

Utredningen i ärendet har inte gett full klarhet i hur Aftonbladet kommit över det aktuella bildmaterialet. Förutom möjligheten att bilderna lämnats ut till Aftonbladet direkt av tillståndshavaren, Arnolds Salonger AB, är ett tänkbart alternativ att bolaget lämnat ut dessa till polisen i samband med att målsäganden gjorde en polisanmälan rörande det bråk som hade förevarit på Spy Bar och att polisen sedan lämnat ut dem till tidningen. Jag har emellertid vid underhandsförfrågan fått besked från polisen att inga bilder lämnats dit. Jag anser mig därmed kunna utgå ifrån att bildmaterialet överlämnats till tidningen av någon som företräder Arnolds Salonger AB. 

Vad jag har att ta ställning till i detta ärende är alltså om överlämnandet av och publiceringen i Aftonbladet och på hemsidan av de aktuella bilderna kan anses innefatta något brott mot TF och mot den sekretessreglering som gäller för information som inhämtas genom kameraövervakning. 

Något om den gällande regleringen 

För en bedömning av det tillåtliga i det som inträffat är bl.a. följande regler av betydelse. 

Enligt 25 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning får den som tar befattning med uppgifter som har inhämtats genom allmän kameraövervakning inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på detta sätt fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. Brott mot denna tystnadsplikt beivras enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. 

Enligt 19 § lagen om allmän kameraövervakning kan länsstyrelsen förena ett tillstånd om kameraövervakning med villkor om bl.a. hur inspelat material skall användas eller bevaras. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en sådan föreskrift i tillståndet kan enligt 26 § första stycket 5 samma lag dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

I detta fall har länsstyrelsen i tillståndet upplyst om den lagstadgade tystnadsplikten samt föreskrivit att inte fler personer än som behövs för att övervakningen skall fungera får ha tillgång till behandlade eller bevarade bilder. 

Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket TF har var och en s.k. meddelarfrihet. Denna frihet innebär att man har rätt att fritt meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift. Ingen får heller åtalas eller dömas till ansvar eller åläggas skadeståndsskyldighet för missbruk av tryckfriheten eller medverkan därtill i annan ordning eller i annat fall än TF medger, se 1 kap. 3 § TF. 

Denna meddelarfrihet innebär som regel en frihet från ansvar för ett sådant handlande som annars skulle innefatta brott mot gällande sekretessreglering. Regeln är emellertid inte utan undantag. De undantag från den principiella meddelarfrihet som råder finns uppställda i 7 kap. 3 § första stycket TF. 

Det undantag från meddelarfriheten som kan vara aktuellt i detta ärende finns angivet i 7 kap. 3 § första stycket 3 TF. Där anges att den som lämnar ett meddelande och därigenom gör sig skyldig till ett uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag kan fällas till ansvar för brott mot tystnadsplikt. 

De fall som kan föranleda straffansvar enligt den nämnda undantagsbestämmelsen finns angivna i 16 kap. sekretesslagen (1980:100). Endast om den aktuella tystnadsplikten finns upptagen där kan alltså ett straffrättsligt ansvar enligt TF komma i fråga. I övrigt är ett åsidosättande av sekretessregleringen i samband med uppgiftslämnande för publicering straffritt. 

Min bedömning 

Av betydelse för bedömningen i detta fall är att bilderna eller videobandet har överlämnats till Aftonbladet i syfte att publiceras i någon form. Offentliggörandet av bilderna faller därmed inom det område som TF är avsedd att skydda. För att ett straffrättsligt ansvar skall kunna bli aktuellt krävs följaktligen att överlämnandet av bilderna eller videobandet inte omfattas av meddelarfriheten. 

I detta fall rör anmälan brott mot bestämmelserna i lagen om allmän kameraövervakning. De brott som enligt den lagen kan komma i fråga för den som har lämnat ut bilderna från övervakningskameran är brott mot tystnadsplikten enligt 25 § och mot föreskrifter som länsstyrelsen har meddelat om hur inspelat material får hanteras. 

Beträffande den tystnadsplikt som följer av lagen om allmän kameraövervakning kan konstateras att den inte omnämns i 16 kap. sekretesslagen. Ett åsidosättande av en sådan tystnadsplikt är följaktligen straffritt, när uppgiftslämnandet som i förevarande fall har skett i publiceringssyfte. 

Utlämnandet av bilderna kan vidare utgöra ett brott mot de föreskrifter som tillståndet om kameraövervakning är förenat med (26 § lagen om allmän kameraövervakning). Detta brott utgör över huvud taget inte något brott enligt TF. Eftersom utlämnandet har skett i publiceringssyfte kan inte heller ansvar enligt 26 § lagen om allmän kameraövervakning komma i fråga för meddelaren. Vad jag nu har sagt hindrar givetvis inte att man ingriper mot det sätt på vilket en uppgift eller underrättelse har anskaffats, om det skulle vara straffbart enligt allmän lag (jfr 1 kap. 9 § 4 TF). Det finns dock ingenting i detta ärende som tyder på att något sådant brott är aktuellt här. 

Det är i och för sig möjligt att det finns någon vid Arnolds Salonger AB som inte i det här fallet skyddas av meddelarfriheten och som skulle kunna träffas av ett straffansvar enligt 26 § lagen om allmän kameraövervakning. Det kan t.ex. förhålla sig så att den person som ansvarar för att informationen från övervakningskamerorna inte missbrukas har i så hög grad brustit i sin tillsyn att det blivit möjligt för utlämnaren att komma över bildmaterialet. Detta ankommer det dock inte på mig utan på allmän åklagare att pröva. Det kan dock bli svårt för en allmän åklagare att utreda om det har förekommit något sådant åsidosättande av bestämmelserna i 26 § lagen om allmän kameraövervakning, eftersom en sådan utredning riskerar att komma i konflikt med förbudet mot efterforskning av meddelare enligt 3 kap. 4 § TF. 

Sammanfattning 

De bilder som har lämnats ut till Aftonbladet för publicering omfattas av regleringen i TF om meddelarfrihet. Ett ingripande från det allmännas sida mot utlämnaren av bilderna får därför inte förekomma. Något ansvar för utgivaren av tidningen kan inte heller komma i fråga. 

Ärendet avslutas här.