Diarienr: 6966-05-35 / Beslutsdatum: 18 maj 2006

Ansökan om stämning avseende grovt förtal mot Expressens ansvarige utgivare

Ansvarsyrkande 

Tidningen Expressen, som utges i Stockholm, publicerade den 15 december 2005 en löpsedel med rubriken ”EXTRA” och texten ”P AKUT ALKOHOLFÖRGIFTAD – Intagen på klinik”. 

Samma text som på löpsedeln fanns på tidningen Expressens förstasida. Tidningen innehöll också en artikel (s. 8-9) med rubriken ”Här vårdas P”. I en bildtext sägs: ”P:S NYA HEM. Här på Alfagruppens klinik i Jälla utanför Uppsala vårdas MP för sitt alkoholmissbruk.” I artikelns ingress sägs: ”Stjärnskådespelaren MP, 42, har tagits in för akut avgiftning. Här – på Alfagruppens klinik utanför Uppsala – vårdas han för sin alkoholförgiftning.” I artikeltexten sägs vidare bl.a.: ”Han har akut tagits in för att avgiftas på Alfagruppens klinik i Jälla utanför Uppsala.” 

I tidningen Expressens nätupplaga Expressen.se den 15 december 2005 fanns en artikel med rubriken ”P akut alkoholförgiftad”. I artikelns bildtext sägs: ”Här på behandlingshemmet i Jälla är MP inskriven.” I artikelns ingress sägs: ”Stjärnskådespelaren MP, 42, har tagits in för akut avgiftning. Här – på Alfagruppens klinik utanför Uppsala – vårdas han för sin alkoholförgiftning.” I artikeltexten sägs vidare bl.a.: ”Han har akut tagits in för att avgiftas på Alfagruppens klinik i Jälla utanför Uppsala.” 

De ifrågavarande uppgifterna har varit ägnade att utsätta MP för andras missaktning. Uppgifterna var osanna och det fanns inte skälig grund för dem. Gärningarna innefattar brottet förtal. Med hänsyn till uppgifternas innehåll och till den omfattning i vilken de har spritts är förtalsbrotten att anse som grova. 

OS var ansvarig utgivare för tidningen Expressen och för nätupplagan Expressen.se. 

Lagrum: 

5 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken och 7 kap. 4 § 14 tryckfrihetsförordningen respektive 5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen. 

Bevisning 

Muntlig 

Förhör med OS samt målsägandeförhör med MP. 

Skriftlig 

Exemplar av löpsedeln och tidningen Expressen den 15 december 2006 (medtas till förhandlingen; kopior finns i förundersökningsprotokollet s. 4-7). 

Utdrag i kopia från nätupplagan Expressen.se (s. 21-22 i förundersökningsprotokollet). 

Rättens behörighet 

12 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 9 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen jämförda med 7 kap. 1 och 3 §§ lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. 

Övrigt – handlingar som fogas till stämningsansökan 

Förundersökningsprotokoll i två exemplar. 

Justitiekanslerns beslut i åtalsfrågan och förordnande beträffande åklagaruppgiften i målet.