Diarienr: 699-14-31 / Beslutsdatum: 26 mar 2014

Huvudbeslut rörande Lexbase.se

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern inleder inte förundersökning i de ärenden som anges i bilagan till detta beslut.

Ärendena

Justitiekanslern har tagit emot ett stort antal anmälningar om förtal med anledning av uppgifter som publicerats på webbplatsen Lexbase.se. Anmälningarna avser publiceringar under tiden den 27 – 29 januari 2014.

Många av anmälarna har angett att de har anspråk på skadestånd mot Lexbase.se. Vissa av dem har även begärt att Justitiekanslern ska vidta olika former av tillsynsåtgärder med anledning av verksamheten på webbplatsen.

Justitiekanslerns bedömning  

Allmänt åtal

För verksamheten på Lexbase.se har ett utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § ytt­randefrihetsgrundlagen meddelats. Det innebär att Justitiekanslern är ensam behörig åklagare att pröva om allmänt åtal för yttrandefrihetsbrottet förtal ska väckas med anledning av material som har tillhandahållits på webb­platsen. 

Brottet förtal får enligt 5 kap. 5 § första stycket brottsbalken inte åtalas av någon annan än målsäganden, dvs. den som har blivit utsatt för brottet (enskilt åtal). Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagare väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt (all­mänt åtal). Allmänt åtal är alltså avsett att förekomma endast i undantagsfall.

Oavsett om det i dessa fall skulle föreligga förtalsbrott eller inte, ger uppgifterna i de aktuella anmälningarna inte underlag för bedömningen att det skulle finnas sådana särskilda skäl som från allmän synpunkt motiverar ett ingripande genom allmänt åtal. Förundersökning ska därför inte inledas i något av ärendena.

Enskilt åtal

Justitiekanslerns beslut att inte inleda förundersökning påverkar inte anmälarnas möjligheter att själva väcka enskilt åtal mot den ansvarige utgivaren för Lexbase.se. Det står dem alltså fritt att väcka åtal i allmän domstol och i dessa mål även framställa sina skadeståndsanspråk.

Övrigt 

Det ankommer inte på Justitiekanslern att pröva frågor som rör återkallelse av utgivningsbevis för en webbplats. Det är i stället en uppgift för Myndigheten för radio och tv.