Diarienr: 4008-16-31 / Beslutsdatum: 12 jul 2016

Ifrågasatt överträdelse av censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern inleder inte förundersökning och vidtar inte heller i övrigt någon åtgärd med anledning av anmälan.

Ärendet

Justitiekanslern har tagit emot en anmälan om brott mot censurförbudet. I anmälan anges bl.a. följande. Uppsala kommun driver en radiokanal som heter Radio Fyris. Radion drivs i form av en daglig verksamhet men når ut offentligt och har en ansvarig utgivare. När medarbetarna på Radio Fyris ville göra ett reportage om en konferens, som en utomstående förening arrangerade, förbjöds de av chefer inom kommunen att göra intervjuer m.m. Föreningen hade tidigare riktat kritik mot kommunen. Eftersom riktlinjerna inte kom från den ansvariga utgivaren utan från chefer inom kommunen är det fråga om ett brott mot grundlagens censurförbud.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern bedömer att yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är tillämplig på hela eller delar av Radio Fyris sändningar av radioprogam.

Förbudet mot censur framgår av 1 kap. 3 § YGL. Där anges att det inte får förekomma att något som är avsett att framföras i ett radio­program först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Inte heller är det tillåtet för myndigheter och andra allmänna organ att utan stöd i YGL, på grund av det kända eller väntade innehållet i ett radioprogram, förbjuda eller hindra dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.

En överträdelse av censurförbudet utgör inte ett yttrandefrihetsbrott och är inte heller straffbelagt i någon annan ordning. Någon påföljd enligt YGL kan därför inte komma i fråga för en sådan överträdelse. Ett ingripande som står i strid med censurförbudet skulle dock kunna vara att betrakta som tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. En förutsättning bland flera är då att det ifrågasatta ingripandet har skett vid myndighetsutövning.

Den som sänder radioprogram avgör enligt 3 kap. 4 § YGL självständigt vad som ska förekomma i programmen. Det är i detta sammanhang den som ligger bakom programmet som avses, dvs. den som är skyldig att utse ut­givare. Bestämmelsen utgör inte någon begränsning i de befogenheter som tillkommer utgivaren enligt 4 kap. 3 § YGL (se prop. 1990/91:64 s. 117). 

Att radioprogram ska ha en utgivare framgår av 4 kap. 1 § YGL. Utgivaren utses av den som bedriver sändningsverksamheten och ska enligt 4 kap. 3 § YGL ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens offentliggörande och att bestämma över dess innehåll så att ingenting får införas i den mot hans eller hennes vilja. Varje inskränkning i den befogenheten ska vara utan verkan. Reglerna om skyldigheten att utse en utgivare och om dennes befo­gen­heter ska läsas mot bakgrund av ansvarighetsreglerna i 6 kap. YGL.

Av uppgifter som Justitiekanslern har hämtat in från Myndigheten för press, radio och tv är det Uppsala kommun, Vård och omsorg, som har anmält den aktuella sändningsverksamheten till myndigheten i enlighet med radio- och tv-lagen (2010:696). Kommunen har även anmält en ansvarig utgivare.

I yttrandefrihetsrättslig mening är det alltså Uppsala kommun, Vård och omsorg, som bedriver den aktuella sändningsverksamheten och som enligt 3 kap. 4 § YGL själv­ständigt avgör vad som ska förekomma i programmen. Som framgått inne­bär detta samtidigt ingen begränsning av de befogenheter, dvs. den vetorätt, som tillkommer utgivaren enligt 4 kap. 3 § YGL.

I den mån företrädare för Uppsala kommun har agerat på det sätt som beskrivs i anmälan framstår det mot denna bakgrund som att kommunen har agerat i egenskap av den som bedriver sändningsverksamheten. Agerandet, om det har förekommit, aktualiserar frågan om vad som ska bestämmas av den som bedriver sändningsverksamheten och vad som ska avgöras av ut­givaren. Det kan däremot inte vara fråga om censur i grundlagens mening.

Justitiekanslern finner mot denna bakgrund inte skäl att inleda någon förun­dersökning eller att i övrigt vidta någon åtgärd med anledning av anmä­lan. Det kan dock finnas skäl att understryka att en kommun, när den bedriver sändningsverksamhet i grundlagsskyddad form, måste vara väl förtrogen med det yttrandefrihetsrättsliga regelverket i allmänhet och med bestäm­melserna om utgivarens befogenheter i synnerhet. Det är också vik­tigt att minnas att en kommun, oavsett vilken del av dess verksamhet det gäller, alltid har att iaktta regeringsformens krav på saklighet och opartis­k­het. En kopia av detta beslut skickas därför till Uppsala kommun för kännedom.