Diarienr: 12521-17-8.1 / Beslutsdatum: 12 mar 2018

Remissyttrande över delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Justitiekanslern delar utredningens bedömning att det finns ett behov av att reformera reglerna för muntlig bevisning i brottmålsprocessen. En reform i enlighet med förslaget kan förväntas leda till bl.a. bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar samt bidra till kortare häktningstider och minskad restriktionsanvändning.

Reformen innebär samtidigt att principerna om omedelbarhet, muntlighet och koncentration modifieras. Dessa är samtliga grundläggande och viktiga principer inom svensk rättstradition. Utformningen av de nya reglerna måste därför ske på ett sätt som garanterar rättssäkerheten.

I det särskilda yttrandet framhålls flera nackdelar med förslaget ur rätts­­­säkerhetssynpunkt. Bl.a. anförs att det finns en risk för att den misstänktes position i brottmålsförfarandet försvagas. Förslaget utgår dock från att den misstänktes rätt att ställa kompletterande frågor till förhörspersoner inte inskränks. Reglerna har även utformats så att faktorer som rör den misstänktes möjligheter att förbereda och utföra sin talan ingår i domstolens prövning av om ett bevis ska tas upp eller tillåtas. 

Utredningen har gjort en grundlig analys av de rättssäkerhetsfrågor som aktualiseras och de överväganden som har gjorts framstår enligt Justitiekanslern som väl underbyggda. Förslaget kan förväntas medföra betydande förbättringar i fråga om effektivitet och kvalitet i brottmålsprocessen. Detta utan att ge avkall på rimliga rättssäkerhetskrav. Justitiekanslern tillstyrker därför förslaget.