Diarienr: 5301-18-8.1 / Beslutsdatum: 20 nov 2018

Remissyttrande - Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

I avsnitt 7.1.4 resonerar utredningen bl.a. om platsbegreppet vid hemlig rumsavlyssning. Enligt Justitiekanslerns mening kan det ifrågasättas – som utredningen också gör – om bestämmelsen i 27 kap. 20 e § rättegångsbalken i det avseendet kan anses tillräckligt begränsa och definiera den personkrets som kan komma att omfattas av avlyssningen. Bestämmelsens nuvarande utformning förutsätter i praktiken att tillstånd avseende vissa typer av platser – framför allt till ytan vidsträckta sådana – förenas med särskilda villkor som i det enskilda fallet bidrar till en avgränsning. Behovet av särskilda villkor och det faktum att domstolarnas praxis i det avseendet visat sig inte vara enhetlig har av utredningen anförts bland skälen för förslaget att genom lagreglering avgränsa personkretsen vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Samma synsätt kan anläggas när det gäller avgränsningen av platsen vid hemlig rumsavlyssning. Att i lagtext avgränsa begreppet plats eller ange under vilka villkor rumsavlyssningen får äga rum låter sig dock svårligen göras, eftersom bedömningen skiljer sig så mycket åt mellan olika typer av platser. Justitiekanslern instämmer därför i utredningens bedömning att nuvarande reglering sammantaget får anses uppfylla kraven i regeringsformen och Europakonventionen. Det får dock förutsättas att domstolarna iakttar sin skyldighet att i tillståndsbesluten föreskriva villkor till skydd för den personliga integriteten när det finns skäl till det. Även åklagarna har ett ansvar för hur ansökningar om hemlig rumsavlyssning utformas för att i möjligaste mån minska risken för att utomstående blir avlyssnade.

I övrigt tillstyrker Justitiekanslern de förslag som utredningen lämnat och instämmer i de överväganden som gjorts.