Diarienr: 6005-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 21 apr 2020

Inget skadestånd för Utrikesdepartementets beslut om indragen mobil passlösning i USA

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avslår AA:s anspråk.

Ärendet

Bakgrund

Det har sedan 2009 varit möjligt för svenska medborgare boende i USA att förnya sina pass på ett antal olika orter i USA. Detta har kunnat ske genom att personal vid Sveriges ambassad i Washington rest runt med en mobil passtation. Under de senaste åren har ambassadens personal gjort omkring 15 sådana passresor varje år till orter med många bofasta svenskar såsom San Francisco, Fort Lauderdale och Seattle.

Till följd av omfattande tekniska problem med de mobila passtationerna och uppkopplingen mot digitala system i Sverige, bl.a. hos Migrationsverket, kunde ambassaden under hösten 2019 genomföra endast en resa. Övriga resor fick ställas in.

Den 16 oktober 2019 skickade ambassaden ett textunderlag till honorärkonsulaten runtom i USA. Underlaget var tänkt att användas när konsulaten meddelade de personer (kunder) som hade passtider inbokade att deras passtider inte kunde nyttjas till följd av de inställda resorna. Konsulaten skickade ut ett e-postmeddelande till berörda kunder samma dag. I e-postmeddelandet uppmanades den som hade krav på annan ersättning än ansökningsavgiften att kontakta Justitiekanslern.

I november 2019 konstaterade Utrikesdepartementet att det inte var praktisk möjligt att utveckla någon ny mobil passlösning. Mot denna bakgrund beslutades om en något lägre servicenivå vad gäller utfärdandet av pass i USA. Servicenivån motsvarar den som gäller för de flesta andra länder. Ordinarie svenska pass utfärdas numera på ambassaden i Washington och på generalkonsulatet i New York. Det finns även en möjlighet att ansöka om provisoriska pass vid vissa av honorärkonsulaten i USA.

Anspråket m.m.

AA har begärt skadestånd av staten med sammanlagt 399 USD. Han har till grund för sitt anspråk uppgett att hans inbokade passtid vid svenska konsulatet i San Francisco vid två tillfällen ställts in med kort varsel. I samband med att hans tid den 21 oktober 2019 ställdes in hade han bokat boende två nätter via Airbnb. Han hade inte någon möjlighet att avboka boendet. Kostnaden uppgår till det begärda beloppet.

Utrikesdepartementet har avstyrkt anspråket och anfört att vare sig de tekniska fel som drabbat passtationerna eller beslutet att inte längre tillhandahålla denna service innebär att någon skadeståndsskyldighet för staten uppkommit. När det gäller de resor som fick ställas in under hösten 2019 har departementet uppgett bl.a. följande.

Ambassaden planerade att åka till konsulatet i San Francisco den 10–12 september 2019. Den 6 september fick ambassaden information om att de tekniska problemen hänförliga till passtationerna inte kunde lösas. Ambassaden meddelade omgående konsulatet som samma dag meddelade alla kunder att passresan var inställd. Kunderna meddelades vid ett senare tillfälle att det fanns en möjlighet att boka en ny tid den 21–25 oktober 2019. Ambassaden kunde, trots fortsatta tekniska problem, genomföra en resa till konsulatet i Fort Lauderdale den 24–26 september 2019. Problemen fortsatte dock, varför en inplanerad resa till San Diego den 8–10 oktober 2019 fick ställas in. Trots stora ansträngningar gick det inte att lösa de tekniska problemen och den 11 oktober 2019 fick ambassaden besked från Utrikesdepartementet att lösningen med den mobila stationen inte längre kunde erbjudas. Den 15 oktober 2019 mottog ambassaden en plan, inklusive en kommunikationsstrategi, från Utrikesdepartementet angående hur de uteblivna möjligheterna för svenskar i USA att erhålla pass genom mobila passtationer skulle hanteras. Den 16 oktober 2019 skickade ambassaden ett textunderlag till honorärkonsulaten, vilket skulle användas när konsulaten meddelade drabbade kunder (jfr. vad som angetts ovan; Justitiekanslerns anmärkning).

Justitiekanslern har till följd av ambassadens e-postutskick tagit emot ett flertal krav på skadestånd från enskilda sökande.

Justitiekanslerns bedömning

Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller för­sum­mel­se vid myndig­hets­utövning i sådan verksamhet som staten svarar för.

Staten bär inte något strikt skadeståndsansvar för ofullkomligheter i den statliga verksamheten. Liksom övriga regler i skadeståndslagen innebär 3 kap. 2 § ett ansvar för styrkt vållande. Bedömningen av om en myndighet har varit oaktsam ska vara objektiv. Vid den bedömningen är det av stor vikt vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts, vad dess normskydd omfattar och vilka risker felet eller försummelsen innebär. Det är inte tillräckligt att en domstol eller annan myndighet har gjort en bedömning av en rätts- eller bevisfråga som kan ifrågasättas eller kan kritiseras för sitt ställningstagande i en fråga där det har funnits utrymme för olika bedömningar. I regel är det endast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar som kan anses utgöra fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. En helhetsbedömning ska göras. (Jfr bl.a. rättsfallen NJA 1994 s. 194 och 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862 samt NJA 2013 s. 842 och 1210.)

Justitiekanslern instämmer i den bedömning som Utrikesdepartementet gjort i skadeståndsfrågan. De tekniska fel som förekommit i detta fall kan inte anses hänförliga till fel eller försummelse från statens sida i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (jfr Justitiekanslerns beslut den 12 juli 2018 i dnr 3039-18-4.3.2 och där angivna beslut). Inte heller kan Utrikesdepartementets beslut att inte längre tillhandahålla den typ av service som det varit fråga om anses utgöra fel och försummelse på ett sätt som grundar skadeståndsansvar för staten. Ersättningsanspråket ska därför avslås.

Det ovan anförda innebär alltså att den upplysning som lämnats till berörda kunder om att de som hade anspråk på annan ersättning än ansökningsavgiften skulle vända sig till Justitiekanslern har varit missvisande. Detta är olyckligt och Justitiekanslern beklagar de olägenheter som det inneburit för enskilda sökande.