Ersättning av staten för ideell skada på grund av överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen

I 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen (RF) föreskrivs att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Enligt Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 323 kan staten bli ersättningsskyldig för ideell skada utan särskilt lagstöd vid en överträdelse av denna bestämmelse. I rättsfallet anges att en överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket RF innebär att staten bryter mot den grundläggande skyldigheten i det rättsliga förhållande som medborgarskapet utgör och att en sådan överträdelse har skadeverkningar som inte låter sig värderas efter en allmän måttstock. Vidare slår Högsta domstolen fast att en utgångspunkt för bestämningen av skadan bör, liksom vid ersättning för annan ideell skada, vara en på etiska och sociala värderingar baserad skönsmässig bedömning av den skada som typiskt sett kan anses ha uppkommit och att vid den bedömningen bör beaktas de syften som motiverar att ersättning ska utgå samt överträdelsens varaktighet. Ersättningen fastställdes i det fallet till 100 000 kr.

Justitiekanslern har i dag meddelat beslut i två ärenden avseende ersättning av staten för ideell skada på grund av överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket RF. Justitiekanslern anser att omständigheterna i de aktuella fallen och Högsta domstolens uttalanden i NJA 2014 s. 323 ger utrymme för en på objektiva grunder differentierad ersättningsbedömning. Justitiekanslern konstaterar bl.a. att kränkningen typiskt sett bör anses allvarligare för den som har varit medveten om att han eller hon har avregistrerats och som har vidtagit aktiva åtgärder för att återfå sitt svenska medborgarskap än för den som har saknat sådan kännedom eller har förhållit sig helt passiv i frågan. Ersättningen fastställs till 100 000 kr (ärende nr 6971-14-40) respektive 25 000 kr (ärende nr 3440-14-40) jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). I båda ärendena aktualiseras även frågor om preskription av skadeståndsanspråk som grundas på överträdelser av RF.