Granskningen avslutad beträffande ärendeförteckningarna 2014

Justitiekanslerns granskning av myndigheternas ärendeförteckningar för år 2014 är nu avslutad. Den har omfattat totalt 202 statliga myndigheter inklusive samtliga länsstyrelser. Beträffande 13 länsstyrelser och 38 övriga myndigheter fann Justitiekanslern anledning att särskilt kommentera myndigheternas ärendeförteckningar. Granskningen var avslutad den 1 juli 2015.

Kort om granskningen av länsstyrelsernas ärendeförteckningar 

I skrivelser till länsstyrelserna har Justitiekanslern redogjort för vissa iakttagelser som har gjorts. Granskningen visar bl.a. att länsstyrelsernas diarieföring fort­farande är av skiftande kvalitet. I flera fall har det förflutit alltför lång tid innan allmänna handlingar diarieförts. Vidare förekommer att ett ärende avslutas i diariet lång tid efter att det faktiskt avgjorts. Justitiekanslern konstaterar mot den bakgrunden att utbildningen av länsstyrelsens personal i Platinasystemet i vissa avseenden behöver förbättras.

När det gäller länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas överförmyndare har vid de senaste årens granskningar framkommit att tillsynen inte uppfyller lagens krav i alla delar av landet. Även årets granskning visar att det alltjämt finns brister i denna tillsyn. Flera länsstyrelser har hänvisat till otillräckliga resurser. Justitiekanslern menar att detta inte är acceptabelt. Berörda länsstyrelser har uppmanats att göra omprioriteringar eller vidta andra åtgärder för att tillsynen ska kunna genomföras på det sätt lagen kräver.

Resultatet av årets tillsyn har liksom tidigare år översänts till Regeringskansliet för kännedom.