Justitiekanslern överklagar Gällivare tingsrätts dom i målet mellan Girjas sameby och staten

Justitiekanslern har den 22 februari 2016 överklagat Gällivare tingsrätts dom genom vilken domstolen förklarat att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 och att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området samt att Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på småvilt och fiske på samebyns område.

Staten yrkar i överklagandet bl.a. att Hovrätten för Övre Norrland med ändring av tingsrättens dom ska ogilla samebyns talan. Staten har med hänvisning till att målet är komplicerat och materialet omfattande begärt anstånd till utgången av april månad med att utveckla skälen för överklagandet.