Kompletterande överklagande i mål angående uppgiftssamlingen ”Kringresande”.

Staten yrkar att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, ska lämna kärandenas skadeståndsanspråk utan bifall, eller i vart fall sätta ner beloppen.

Staten erkänner numera, efter Europadomstolens dom i stor kammare den 24 maj 2016 (Biao mot Danmark, no. 38590/10), att behandlingen av de i målet aktuella kärandenas personuppgifter har inneburit en överträdelse av artikel 8 och 14 i Europakonventionen.

Staten anser att detta erkännande, tillsammans med statens tidigare erkännande av  fel och brister i uppgiftssamlingen och den bekräftelse av detta som ligger i den allvarliga kritik som uttalats av Säkerhets- och Integritetsskyddsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med det skadestånd som utgivits av staten genom Justitiekanslerns beslut innebär att kärandena har kompenserats för den kränkning de drabbats av genom att deras personuppgifter behandlats i uppgiftssamlingen ”Kringresande”. Om ytterligare ersättning ska utgå är det belopp som tingsrätten har beslutat i vart fall för högt vid en jämförelse med vad som kan utläsas av Europadomstolens och Högsta domstolens praxis.

Kompletteringen finns tillgängligt här.

Överklagandet finns tillgängligt här.