Staten överklagar Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen ”Kringresande”.

Staten yrkar att hovrätten ska ge prövningstillstånd och, med ändring av tingsrättens dom, lämna kärandenas skadeståndsanspråk utan bifall, eller i vart fall sätta ner beloppen.

Staten erkänner numera, efter Europadomstolens dom i stor kammare den 24 maj 2016 (Biao mot Danmark, no. 38590/10), att behandlingen av de i målet aktuella kärandenas personuppgifter har inneburit en överträdelse av artikel 8 och 14 i Europakonventionen.

Staten anser att det erkännande som skett av fel och brister och den bekräftelse av detta som ligger i den allvarliga kritik som uttalats av Säkerhets- och Integritetsskyddsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med det skadestånd som utgivits av staten genom Justitiekanslerns beslut innebär att kärandena har kompenserats för den kränkning de drabbats av genom att deras personuppgifter behandlats i uppgiftssamlingen ”Kringresande”. Om ytterligare ersättning ska utgå är det belopp som tingsrätten har beslutat i vart fall för högt vid en jämförelse med vad som kan utläsas av Europadomstolens och Högsta domstolens praxis.

Överklagandet finns tillgängligt här.

För ytterligare information om domen hänvisas till Stockholms tingsrätts hemsida www.stockholmstingsratt.se.