Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen Kringresande

Bakgrund

Stockholms tingsrätt har den 10 juni 2016 meddelat dom i ett mål där elva personer (kärandena) väckt talan mot staten. Kärandena var registrerade i dåvarande Polis­myndighetens i Skåne uppgiftssamling Kringresande (Kringresanderegistret) åren 2011-2013. De personuppgifter som hade lagts in i uppgiftssamlingen var namn, personnummer, adress, kön och släktförhållanden.

Kärandena har, liksom drygt 3 000 andra personer, tidigare fått ersättning med 5 000 kr vardera. Beslutet om den ersättningen fattades inom ramen för statens frivilliga skade­reglering i enlighet med ett principbeslut som Justitiekanslern meddelade den 7 maj 2014 med stöd av 2 kap. 2 § polisdatalagen (2010:361) och 48 § personuppgiftslagen (1998:204). Bakgrunden var att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) hade konstaterat flera generella brister i polisens personuppgiftsbehandling.

I beslutet den 7 maj 2014 uttalade Justitiekanslern att det var oacceptabelt att polisen hade upprättat ett register och behandlat personuppgifter utan att fullt ut uppfylla de krav som lagen föreskriver.

Vad gäller målen vid tingsrätten?

Målen vid Stockholms tingsrätt har sammanfattningsvis gällt frågan om behandlingen av kärandenas personuppgifter i uppgiftssamlingen Kringresande har skett enbart på grund av att de är eller har antagits vara av romskt ursprung. Kärandena har gjort gällande att så är fallet och att de därför har rätt till ytterligare kränkningsersättning av staten med 30 000 kr vardera. De rättsliga grunderna som käranden har åberopat är i korthet att polisens personuppgifts­behandling har skett i strid med 2 kap. 10 § polisdatalagen, 1 kap. 9 § och 2 kap. 6 § regeringsformen samt artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen.

Staten har bestritt käromålen. Statens uppfattning är att registreringen av kärandena inte har skett på grund av deras etniska ursprung. Staten har hävdat att syftet med uppgiftssamlingen Kringresande har varit att den skulle användas inom ramen för polisens brottsbekämpande verksamhet och att kärandena har lagts in i uppgiftssamlingen på grund av att de är släkt med personer som polisen har fått in underrättelseuppslag om.

Det är ostridigt i målet att underrättelseuppslagen rörande kärandenas släktingar efter relativt kort tid har bedömts som ointressanta. Kärandenas personuppgifter borde därför ha gallrats ur uppgiftssamlingen redan år 2011. Bl.a. detta fel har enligt staten motiverat den ersättning om 5 000 kr som kärandena tidigare har beviljats.   

Vad kom tingsrätten fram till?

Tingsrätten har konstaterat att uppgiftssamlingen Kringresande i stor utsträckning omfattat romer, eller personer som har nära relationer till romer. Tingsrätten har vidare framhållit att ingen av kärandena har varit misstänkta för brott, att de alla är bosatta i Stockholmsområdet och att det finns en stark anledning att anta att de förts in i registret enbart på grund av sin etnicitet.

Tingsrätten har ansett att staten inte har lagt fram tillräckligt bevisning för att styrka att det funnits några andra skäl för registreringen än kärandenas etniska ursprung.

Tingsrätten har därför vid en samlad bedömning kommit fram till att kärandenas personuppgifter har lagts in i registret enbart på grund av vad som har varit känt om kärandenas etniska ursprung på det sätt som avses i 2 kap. 10 § första stycket polis­datalagen tolkad i enlighet med artiklarna 8 och 14 i Europa­konventionen.

Tingsrätten har funnit att kärandenas yrkande om ytterligare kränkningsersättning med 30 000 kr vardera är skäligt och har därför bifallit käromålen.

Vad innebär domen för andra personer som har funnits med i uppgiftssamlingen?

Justitiekanslern kommer att noga gå igenom domen och därefter överväga vilka slutsatser som kan dras och om den ska överklagas.

Justitiekanslern kommer inte att ändra sitt principbeslut om ersättning med 5 000 kr till var och en av de personer som har förekommit i uppgiftssamlingen Kringresande innan domen har vunnit laga kraft. Det är först när det finns en lagakraftvunnen dom som det är möjligt att analysera och ta bestämd ställning till om och i så fall vad den innebär för de övriga personer som har varit registrerade i uppgiftssamlingen.

Ytterligare information finns på tingsrättens hemsida   

För ytterligare information om domen hänvisas till Stockholms tingsrätts hemsida www.stockholmstingsratt.se.