Dom rörande uppgiftssamlingen Kringresande – information till Dig som fanns med i uppgiftssamlingen

Justitiekanslern har tidigare beslutat att alla som fanns med i uppgiftssamlingen har rätt till 5 000 kr. Elva av dessa personer stämde staten och Stockholms tingsrätt gav var och en av dem rätt att få ytterligare 30 000 kr. Justitiekanslern överklagade tingsrättens dom till hovrätten. 

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i målet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom vilket innebär att staten ska betala ytterligare 30 000 kr till de elva kärandena.

Justitiekanslern måste nu läsa domen noga och ta ställning till om det finns skäl att överklaga till Högsta domstolen. Sista dag för att överklaga hovrättens dom är den 26 maj 2017. Först härefter kan Du få besked om domen medför att fler av de personer som fanns med i uppgiftssamlingen kan ha rätt till ytterligare ersättning. Information om detta och besked om hur Du i så fall ska gå till väga kommer att publiceras här tidigast den 26 maj.

Mer information finns att läsa här.