Ersättningsanspråk mot staten med anledning av betald mervärdesskatt på vissa posttjänster

Justitiekanslern har idag fattat beslut i 38 ärenden där sökandena med hänvisning till EU-domstolens dom den 21 april 2015 i mål C-114/14 (EU-kommissionen mot Sverige, EU:C:2015:249) har begärt att staten ska ersätta sökandena för betald mervärdesskatt på vissa posttjänster. Av EU-domstolens dom i C-114/14 följer att vissa posttjänster enligt EU-rätten ska vara undantagna från mervärdesskatt i Sverige. Sökandena, som inte har rätt till avdrag för mervärdesskatt, grundar sina ersättningsanspråk avseende betald ”postmoms” på påståenden om rätt till återbetalning (kompensation) på unionsrättslig grund alternativt skadestånd med stöd av unionsrätten.

Justitiekanslern har i samtliga 38 ärenden gjort bedömningen att Justitiekanslern inte har behörighet att pröva sökandenas begäran om återbetalning (eller kompensation) för betald mervärdesskatt. Justitiekanslern prövar därför inte sökandenas anspråk i den del de stöder sig på denna grund. När det gäller sökandenas skadeståndsanspråk mot staten har Justitiekanslern funnit att det inte finns förutsättningar att betala ut skadestånd med stöd av unionsrätten till någon av sökandena. Det är inte visat att det är fråga om någon unionsöverträdelse, och kriterierna i övrigt för att få skadestånd med stöd av EU-rätten är inte uppfyllda.

Justitiekanslerns huvudbeslut angående ersättning för betald mervärdesskatt på vissa posttjänster finns tillgängligt här på hemsidan [länk till beslutet]. Justitiekanslern avser att handlägga övriga ärenden, där sökandena har begärt ersättning för betald mervärdesskatt på posttjänster i överensstämmelse med de ställningstaganden som redovisas i huvudbeslutet.