Justitiekanslern överklagar inte ett beslut från Advokatsamfundets disciplinnämnd

Justitiekanslern utövar tillsyn över advokatväsendet som företrädare för det allmänna. Som en del av denna tillsyn får Justitiekanslern del av alla beslut i disciplinärenden från Sveriges advokatsamfund och har möjlighet att klaga på besluten. Det är i mera principiella frågor som Justitiekanslern har anledning att överklaga ett beslut.

Disciplinnämnden beslöt den 27 augusti 2018 att tilldela en advokat en varning med högsta straffavgift. Efter granskning av det aktuella ärendet har Justitiekanslern inte funnit tillräckliga skäl för att överklaga beslutet.