Beslut i ett ärende avseende anspråk enligt den s.k. frihetsberövandelagen

Justitiekanslern har beslutat att tillerkänna sökanden ersättning för lidande med 8 250 000 kr (varav 4 500 000 betalats ut i förskott) och för förlorad arbetsförtjänst med 1 000 000 kr. Sökanden har även tillerkänts viss ersättning för ombudskostnader i ärendet. Ersättningen för lidande ligger i linje med de nivåer som Justitiekanslern, med stöd av domstolspraxis, tillämpar vid långa frihetsberövanden och är påtagligt högre än vad som är fallet vid kortare frihetsberövanden.

Vid bestämmandet av ersättningens storlek har främst frihetsberövandets längd beaktats. Justitiekanslern utgår från att långa frihetsberövanden alltid är mycket påfrestande för den enskilde. I den påtagligt höga ersättning som utgår i dessa fall har sådana omständigheter som regelmässigt inträffar under ett längre frihetsberövande – som att den frihetsberövade förlorar kontakten med vänner och anhöriga eller att en nära anhörig avlider – redan beaktats. Den höga ersättningen ger även kompensation för att frihetsberövandet under viss tid har varit förenat med restriktioner. När det gäller ersättningen för förlorad arbetsförtjänst har sökanden tillerkänts ersättning utifrån vad som framkommit angående den ersättning som sökanden fått utbetalt från Försäkringskassan.

Justitiekanslern anser inte att det som sökanden har anfört angående handläggningen av hans ärende innebär att staten ådragit sig något skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen eller att sökandens rättigheter enligt artikel 6 i Europakonventionen har överträtts. Länk till beslut klicka här