Justitiekanslern lägger ned förundersökning om yttrandefrihetsbrottet förtal

Justitiekanslern har beslutat att lägga ned den förundersökning som inleddes den 14 december 2018 med anledning av misstanke om yttrandefrihetsbrottet förtal på 16 olika webbplatser.

Skälen för Justitiekanslerns beslut är att utredningen visat att preskription har inträtt i sex fall. I ytterligare fem fall har de ansvariga utgivarna tagit bort informationen i fråga efter underrättelse från Justitiekanslern, vilket innebär att utgivarna inte längre kan hållas ansvariga för tillhandahållandet av informationen. I tre fall har informationen tagits bort utan någon föregående underrättelse. Det är oklart när borttagandet skedde och om preskription har inträtt eller inte. En konsekvens av den nya reglering som infördes i yttrandefrihetsgrundlagen den 1 januari 2019 är således att den utgivare som låter information som utgör förtal ligga kvar under viss tid kan åtnjuta ansvarsfrihet till skillnad från den utgivare som ser till att uppgifterna tas bort. Mot denna bakgrund har Justitiekanslern bedömt att åtgärden att ta bort informationen i de aktuella fallen bör beaktas inom ramen för åtalsprövningen på sådant sätt att åtal inte är påkallat från allmän synpunkt. För de återstående två webbplatserna har Justitiekanslern funnit att det, bl.a. med beaktande av att innehållet på webbplatserna har modifierats, inte heller i dessa fall är påkallat från allmän synpunkt att väcka åtal för förtal.

Länk till beslutet