Justitiekanslern överklagar en friande hovrättsdom angående olaga våldsskildring

Den 15 mars 2019 inträffade terrorattacken i Christchurch, Nya Zealand, då en man sköt ihjäl ett stort antal människor i en moské. Dagen därpå publicerades på en svensk webbplats med nationalsocialistisk inriktning en artikel om dådet. Artikeln innehöll bl.a. gärningsmannens egen film från händelsen, som han skapat med en s.k. body cam. Webbplatsen ifråga har utgivningsbevis och är därmed grundlagsskyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen. I juni 2019 åtalade Justitiekanslern webbplatsens dåvarande ansvarige utgivare för olaga våldsskildring genom att ha publicerat artikeln med filmen. Han dömdes av Örebro tingsrätt den 12 november 2019 både för det brottet och för hets mot folkgrupp avseende en annan publicering. Påföljden bestämdes till fängelse fyra månader. 

Domen överklagades av båda parter till Göta hovrätt som den 12 oktober 2020 frikände den ansvarige utgivaren från åtalet för olaga våldsskildring. Han dömdes för hets mot folkgrupp avseende den andra publiceringen och påföljden ändrades till en skyddstillsyn. Hovrätten fann visserligen att filmen innehöll en sådan olaga våldsskildring som avses i straffbestämmelsen i 5 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen, att filmen spridits och att det varit avsikten när den publicerades. Hovrätten ansåg dock att publiceringen varit försvarlig – och därmed straffri enligt nämnda bestämmelse – med motiveringen att filmen hade publicerats i ett rent nyhetsförmedlande syfte och var så suddig att det inte gick att identifiera människor som blev skjutna.

Justitiekanslern har därefter överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen med yrkande om att den ansvarige utgivaren ska dömas även för olaga våldsskildring och att påföljden ska bestämmas till ett längre fängelsestraff än det tingsrätten dömde ut. Den fråga som enligt Justitiekanslern har prejudikatintresse är frågan om hur försvarlighetsbedömningen ska göras vid olaga våldsskildring enligt 5 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen och 16 kap. 10 c § brottsbalken. Var gränsen går för försvarliga gärningar har hittills inte prövats av Högsta domstolen när det gäller brottet olaga våldsskildring och det finns inte heller någon fast hovrättspraxis som kan ge närmare vägledning.

 

Justitiekanslerns ärendenummer: JK 2019/2196