Justitiekanslern överklagar ett beslut fattat av advokatsamfundets disciplinnämnd till Högsta domstolen

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti att tilldela en advokat disciplinpåföljden varning och straffavgift om 50 000 kr. Advokaten hade vid två tillfällen gjort sig skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed i form av handlande mot för sina häktade klienter meddelade restriktioner. Justitiekanslern överklagar beslutet till Högsta domstolen och begär att advokaten ska uteslutas ur advokatsamfundet.

Läs överklagandet här