Granskning av snabbförfarandet i brottmål för unga lagöverträdare

Justitiekanslern har i slutet av 2020 granskat försöksverksamheten i norra Stockholm med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare. Verksamheten inleddes i februari 2019 och ska pågå till och med utgången av 2022. En särskild utredare har i uppdrag att utreda om snabbförfarandet ska permanentas. Justitiekanslerns granskning har skett främst ur ett rättssäkerhetsperspektiv och har omfattat polisens, åklagarnas och domstolarnas handläggning.  

Granskningen visar att försöksverksamheten sammantaget fungerar mycket väl utifrån de aspekter som Justitiekanslern har fokuserat på. En målsättning med försöksverksamheten har framför allt varit att processen på förundersökningsstadiet ska bli snabbare. Det målet får anses uppnått att döma av de granskade förundersökningarna. Framför allt polisens men generellt också åklagarnas handläggning har varit skyndsam. Däremot skulle domstolarna i större utsträckning kunna bidra till en snabbare brottmålsprocess för unga lagöverträdare. På grund av en onödigt utdragen handläggning i ett flertal av de granskade domstolsmålen har den unge i de fallen inte fått den snabba återkoppling på brottet som annars hade varit möjlig. Det är uppenbart att om processen för unga lagöverträdare ska bli snabbare är domstolsfasen en viktig del. 

Länk till beslutet i Justitiekanslerns ärende 2020/5706