Särskild granskning av den statliga kontrollen av ersättningar till rättsliga biträden

Justitiekanslerns särskilda granskning av ersättningar till rättsliga biträden har visat att det förekommer brister i flera led av det statliga kontrollsystemet. Att de möjligheter som står till buds för att belysa ett ersättningsanspråks skälighet inte utnyttjas fullt ut är inte godtagbart. I förlängningen kan detta få till följd att samhällets resurser inte används effektivt och på bästa sätt.

Länk till protokollet