Ärendehandläggning

Myndigheten hanterade 2016 totalt ca 7 933 ärenden. Av dessa avsåg ungefärligen 3 400 skadestånd (varav 1 900 ersättning enligt frihetsberövandelagen), 260 tryck- och yttrandefrihet, 1 100 tillsyn, 2 700 rättshjälp. Därtill kom bl.a. rättegångar, lagstiftningsremisser, uppdrag från regeringen och ärenden om disciplinansvar för advokater.

De allra flesta ärenden hos myndigheten hanteras på så sätt att de bereds av någon av juristerna varefter beslut fattas av någon av cheferna. Handläggaren skriver normalt ett förslag till beslut (eller ibland ett yttrande eller en inlaga till en domstol) som justeras av beslutsfattaren. Även muntliga föredragningar inför ett beslut är vanliga. Däremot är det mycket ovanligt att Justitiekanslern håller förhandlingar eller sammanträden med inblandade parter, sökande eller klagande. Handläggningen hos myndigheten är alltså nästan uteslutande skriftlig.

Justitiekanslern är beslutsfattare inom alla ärendekategorier, medan byråcheferna fattar vissa beslut inom sina respektive områden. Enligt myndighetens instruktion har justitiekanslern endast rätt att delegera ärenden ”av enklare slag” till övriga chefer, men sådana ärenden är i praktiken ganska vanliga.