Justitiekanslern söker en beredningsjurist

JK:s huvuduppgifter är att ha tillsyn över myndigheter, att företräda staten i tvister i domstol, att reglera skadeståndsanspråk mot staten, att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål samt att vara regeringens juridiska rådgivare.

JK har för närvarande närmare 50 anställda, varav flertalet är jurister.

En stor del av skadeståndsanspråken grundas på lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen). Som beredningsjurist består ditt arbete främst i att bereda sådana ärenden. Du ska också leda och fördela notariernas arbete med dessa ärenden. Du svarar för planeringen och organisationen av arbetet med ärendekategorin i fråga samt för uppföljningen av rättsutvecklingen på området. Du biträder därutöver en föredragande vid rättegångar om anspråk enligt frihetsberövandelagen.

I ditt arbete ingår vidare att delta i handläggningen av skadestånds- och tillsynsärenden som har samband med anspråk som grundas på frihetsberövandelagen.

I mån av tid sätter du även upp förslag till brevsvar och beslut i andra skadeståndsärenden, ärenden om tryck- och yttrandefrihet m.m. Slutligen kan du framöver eventuellt komma att delta i arbetet med rekrytering av yngre jurister för handläggning av frihetsberövandeärenden.

Du ska ha fullgjort notarietjänstgöring.

Anställningen inleds med en provanställning om sex månader. Din lön bestäms individuellt med hänsyn till kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

Tillträde sker snarast.

JK har sina lokaler på Riddarholmen. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats och strävar efter en positiv arbetsgemenskap som ger alla anställda möjlighet till professionell utveckling.

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Upplysningar: Ytterligare information lämnas av byråcheferna Britt-Mari Lundberg (tel. 08-405 29 04) och Anna Erman (tel. 08-405 29 08) samt föredraganden Emilia Carlsten (Jusek; tel. 08-405 29 66).

Ansökan: Vi vill ha din ansökan senast den 9 februari 2020.

Du sänder den till Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm eller med e-post till ansokan@jk.se. Ange referensnummer 416-20-1.3.1 i ärendemeningen.

Till din ansökan bifogar du meritförteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa.