Tilldelningsbeslut

2021-12-21               

Dnr:2021/7567

Justitiekanslern tilldelar Ricoh Sverige AB kontrakt avseende AV-utrustning.

På Justitiekanslerns vägnar

Anders Lindgren / Magdalena Bergendal

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.