Videoslots LTD ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 4827-20-4.5.1) – fråga om åtgärder på spelområdet med anledning av coronaviruset strider mot unionsrätten

Videoslots, ett spelbolag etablerat i Malta, har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 12704-20) och begärt skadestånd för utebliven vinst. Grunden för bolagets talan är att de åtgärder som har införts genom förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 strider mot unionsrätten.

Videoslots hade också begärt, även interimistiskt, att tingsrätten skulle förbjuda staten att gentemot bolaget tillämpa bestämmelserna i förordningen. Efter viss skriftväxling avvisade tingsrätten dessa yrkanden. Svea hovrätt och Högsta domstolen fastställde tingsrättens avvisningsbeslut.

Muntlig förberedelse i målet hölls den 16 juni 2021. Huvudförhandling är planerad att hållas under hösten 2022.