Videoslots LTD ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 4827-20-4.5.1) – fråga om åtgärder på spelområdet med anledning av coronaviruset strider mot unionsrätten

Videoslots, ett spelbolag etablerat i Malta, har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 12704-20) och begärt skadestånd för utebliven vinst med 89 800 000 kr.

Grunden för bolagets talan är att de åtgärder som infördes genom förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 strider mot unionsrätten. De tillfälliga spelansvarsåtgärderna riktade sig mot onlinekasino och gällde från och med den 2 juli 2020 till och med den 14 november 2021.

Utöver skadestånd begärde Videoslots inledningsvis i målet att tingsrätten, även interimistiskt, skulle förbjuda staten att gentemot bolaget tillämpa bestämmelserna i förordningen. Efter viss skriftväxling avvisade tingsrätten dessa yrkanden. Svea hovrätt och Högsta domstolen (NJA 2021 s. 147) fastställde därefter tingsrättens avvisningsbeslut.

Muntlig förberedelse i tingsrätten hölls den 16 juni 2021. Huvudförhandling i målet var tidigare planerad att hållas under hösten 2022. Sedan tingsrätten i september 2022 beslutat att ställa in den förhandlingen är huvudförhandlingen planerad att äga rum i november 2023.