Girjas sameby ./. staten angående ensamrätt till småviltsjakt och fiske

Genom dom den 3 februari 2016 fastställde Gällivare tingsrätt att Girjas sameby (Girjas) i förhållande till staten har ensamrätt till småviltsjakt och fiske inom sitt område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1. Domen innebär att staten inte fick upplåta jakt- och fiskerätt på området och att Girjas hade rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på småvilt och fiske på området. 

Genom dom den 23 januari 2018 har Hovrätten för Övre Norrland fastställt att samebyn har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och att staten inte i egenskap av fastighets­ägare får upplåta rätt till jakt och fiske inom samebyns område men ogillat samebyns yrkande om rätt för samebyn att utan statens samtycke upplåta rätt till småviltsjakt och till fiske. I domen uttalar hovrätten att bestämmelserna om att det ankommer på länsstyrelsen att pröva frågor om upplåtelse av rätt till jakt och fiske inom området inte strider mot de grundlagsfästa skydden för egendom och mot diskriminering eller mot svenska regler om urfolks rättigheter.

Såväl staten som Girjas sameby har överklagat domen. Högsta domstolen har den 6 september 2018 meddelat prövningstillstånd i målet.