Trettio äggproducenter ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 1548-17-4.5 m.fl.) – skadeståndsskyldighet på grund av Jordbruksverkets beslut i ärenden rörande hönshållning i burar

Trettio äggproducenter har ansökt om stämning mot staten vid Jönköpings tingsrätt (mål nr T 718-17 m.fl.). De har begärt skadestånd av staten och sammanfattningsvis anfört att Jordbruksverket under åren 1997–2003 i ärenden rörande tillstånd för hönshållning i burar agerat felaktigt eller försumligt vid myndighetsutövning, vilket ger äggproducenterna rätt till skadestånd. Det aktuella agerandet har enligt äggproducenternas talan bestått i att Jordbruksverket i enskilda beslut tillämpat tekniska föreskrifter som inte hade anmälts till Europeiska kommissionen enligt det s.k. anmälningsdirektivet och som därför inte fick tillämpas mot enskilda. Staten har i svaromål motsatt sig att betala skadestånd.