Fortum Sweden AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 425-19-4.5.1) – skadeståndsskyldighet på grund av överträdelser av unionsrätten

Fortum Sweden AB ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). Fortum Sweden AB har begärt skadestånd av staten med drygt en miljard kronor avseende ren förmögenhetsskada med stöd av unionsrätten alternativt skadeståndslagen. I huvudsak gör Fortum Sweden AB gällande att staten har överträtt unionsrätten genom att riksdagen år 2008 har antagit och Högsta förvaltningsdomstolen respektive Kammarrätten i Stockholm har tillämpat ränteavdragsbegränsningsregler i inkomstskattelagen i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten vid bolagets inkomsttaxering för taxeringsåren 2010-2013. Fortum Sweden AB påstår även att Högsta förvaltningsdomstolens beslut att i samma mål inte inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen grundar en rätt till unionsrättsligt skadestånd för bolaget.

Staten har i svaromål den 17 april 2019 bestritt käromålet. Statens inställning är att staten inte har agerat i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten. Inte heller har Högsta förvaltningsdomstolen gjort sig skyldig till en unionsöverträdelse genom att avslå Fortum Swedens begäran att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Staten har också invänt att de allmänna förutsättningarna för att få skadestånd med stöd av unionsrätten alternativt skadeståndslagen inte är uppfyllda. Bland annat anser staten att det inte är fråga om en ”klar överträdelse” i den mening som avses i EU-domstolens praxis om medlemsstaternas skadeståndsansvar, det är inte fråga om ”fel eller försummelse” enligt skadeståndslagen och det brister i kravet på orsakssamband mellan det agerande som läggs staten till last och Fortum Swedens åberopade skada.

Fortum Sweden har i september justerat sina grunder. Bland annat åberopas att också Skatteverket och Förvaltningsrätten i Stockholm har gjort sig skyldiga till överträdelse av etableringsfriheten genom sina avgöranden mot bolaget.

Staten har motsatt sig även dessa grunder.

Målet är under förberedelse i tingsrätten. Tingsrätten har att ta ställning till Fortum Swedens begäran om att ett förhandsavgörande ska inhämtas från EU-domstolen.