Fortum Sweden AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 425-19-4.5.1) – skadeståndsskyldighet på grund av överträdelser av unionsrätten

Fortum Sweden AB ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). Fortum Sweden AB har begärt skadestånd av staten med drygt en miljard kronor avseende ren förmögenhetsskada med stöd av unionsrätten alternativt skadeståndslagen. I huvudsak gör Fortum Sweden AB gällande att staten har överträtt unionsrätten genom att riksdagen år 2008 har antagit och Högsta förvaltningsdomstolen respektive Kammarrätten i Stockholm har tillämpat ränteavdragsbegränsningsregler i inkomstskattelagen i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten vid bolagets inkomsttaxering för taxeringsåren 2010-2013. Fortum Sweden AB påstår även att Högsta förvaltningsdomstolens beslut att i samma mål inte inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen grundar en rätt till unionsrättsligt skadestånd för bolaget.

Tingsrätten har förelagt staten genom Justitiekanslern att lämna in svaromål.

Inför stämningen har Justitiekanslern tagit del av Fortum Sweden AB:s anspråk genom ett utkast till stämning och då motsatt sig bolagets krav.