Fortum Sweden AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 425-19-4.5.1) – fråga om nekat ränteavdrag strider mot unionsrätten

Fortum Sweden AB (Fortum Sweden) ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). I målet begär Fortum Sweden skadestånd av staten med drygt en miljard kronor med stöd av unionsrätten och skadeståndslagen. Kravet avser de avdrag för ränteutgifter som Fortum Sweden nekades vid bolagets inkomsttaxering under taxeringsåren 2010–2013. Fortum Sweden har till stöd för sin talan i huvudsak anfört att den svenska lagstiftningen från 2009 om begränsningar av ränteavdrag (SFS 2008:1343) eller Skatteverkets och förvaltningsdomstolarnas tillämpning av dessa regler vid Fortum Swedens inkomsttaxering står i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten.

Staten har motsatt sig Fortum Swedens krav och anfört att varken 2009 års lagstiftning eller dess tillämpning i Fortum Swedens fall strider mot unionsrätten. Staten har också invänt att de allmänna förutsättningarna för att få skadestånd inte är uppfyllda. Bland annat anser staten att det inte föreligger någon sådan klar överträdelse som kan medföra skadeståndsansvar för staten på unionsrättslig grund och att det inte heller är fråga om något sådant fel eller försummelse som kan grunda ansvar för staten enligt skadeståndslagen. Staten har även, såvitt gäller frågan om skadestånd på unionsrättslig grund, invänt att det inte föreligger något direkt orsakssamband mellan det agerande som läggs staten till last och Fortum Swedens angivna skada.

Tingsrätten har i slutet av januari 2020 beslutat att inte inhämta något förhandsavgörande från EU-domstolen, vilket Fortum Sweden hade begärt.

Vid tingsrätten pågår för närvarande skriftväxlingen mellan parterna. Staten ska senast den 14 december 2020 avge slutlig bevisuppgift. Huvudförhandlingen i målet kommer att påbörjas måndagen den 17 maj 2021 och är planerad att pågå under tio dagar fram till och med den 3 juni 2021.