Fortum Sweden AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 425-19-4.5.1) – skadeståndsskyldighet på grund av överträdelser av unionsrätten

Fortum Sweden AB ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). Fortum Sweden AB har begärt skadestånd av staten med drygt en miljard kronor avseende ren förmögenhetsskada med stöd av unionsrätten alternativt skadeståndslagen. I huvudsak gör Fortum Sweden numera gällande att staten har överträtt unionsrätten genom att Riksdagen genom lagstiftning och/eller Skatteverket och förvaltningsdomstolarna vid sin rättstillämpning har tillämpat ränteavdragsbegränsningsregler i inkomstskattelagen i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten vid bolagets inkomsttaxering (taxeringsåren 2010-2013).

Staten har motsatt sig käromålet. Statens inställning är att staten inte har agerat i strid med den unionsrättsliga etableringsfriheten. Staten har också invänt att de allmänna förutsättningarna för att få skadestånd med stöd av unionsrätten alternativt skadeståndslagen inte är uppfyllda. Bland annat anser staten att det inte är fråga om en ”klar överträdelse” i den mening som avses i EU-domstolens praxis om medlemsstaternas skadeståndsansvar, det är inte fråga om ”fel eller försummelse” enligt skadeståndslagen och det brister i kravet på orsakssamband mellan det agerande som läggs staten till last och Fortum Swedens åberopade skada.

Tingsrätten har i slutet av januari 2020 beslutat att inte inhämta något förhandsavgörande från EU-domstolen, vilket Fortum Sweden hade begärt.

Målet är fortfarande under förberedelse i tingsrätten.