Nordea Bank AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 5276-14-45) – skadestånd på grund av att EU-rättsliga bestämmelser om mervärdesskatt inte har genomförts på ett korrekt sätt

År 2014 stämde Nordea AB (Nordea) staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 8426-14). I stämningsansökan begärde Nordea att staten skulle betala 510 346 051 kr och ränta till Nordea. Som skäl anförde Nordea sammanfattningsvis att staten brutit mot unionsrätten genom att inte i lagstiftning införa undantag för mervärdesskatt på posttjänster enligt EU-direktiv. Som en följd av detta hävdade Nordea att Nordea i strid med unionsrätten betalat mervärdesskatt på köp av tjänster från dåvarande Posten AB med dotterbolag. Nordea hävdade att staten därmed var skyldig i första hand att på unionsrättslig grund återbetala felaktigt uttagen mervärdesskatt och i andra hand betala skadestånd på unionsrättslig grund till Nordea. Eftersom Nordeas verksamhet i huvudsak saknar avdragsrätt för ingående mervärdesskatt utgör betald mervärdesskatt en kostnad i bankens verksamhet.

Staten bestred käromålet i svaromål den 12 september 2014. Staten bestred att Sverige hade gjort sig skyldig till något brott mot unionsrätten på de grunder Nordea anfört. Om så var fallet gjorde staten gällande att Nordea, som inte varit skattskyldig för den aktuella skatten, inte hade en rätt att vända sig direkt mot staten med sina krav. Staten motsatte sig även att Nordea hade visat att förhållandena var sådana att skadestånd på unionsrättslig grund kunde utgå.

Frågan om en icke skattskyldig kan få återbetalning av skatt från staten på unionsrättslig grund har inte prövats i svensk domstol tidigare. Staten ansåg att denna fråga i första hand borde prövas av Skatteverket och – efter överklagande - av förvaltningsdomstolarna. Staten ansåg därmed att tingsrätten inte var behörig att pröva Nordeas i första hand förda talan (ang. återbetalning av skatt på unionsrättslig grund) och staten begärde därför att talan i den delen skulle avvisas. Stockholms tingsrätt beslutade den 13 augusti 2015 att ogilla statens avvisningsyrkande. Svea hovrätt fastställde tingsrättens beslut (mål nr Ö 7791-15). Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd, men fann i beslut den 30 juni 2017 att allmän domstol var behörig att pröva en talan mot staten för återbetalning av skatt på unionsrättslig grund och avslog statens överklagande (NJA 2017 s. 589).

Den 30 november 2018 lämnade staten in ett kompletterande svaromål. Staten har vidhållit sitt bestridande av käromålet. Staten har begärt att tingsrätten ska avgöra målet genom en mellandom, eftersom staten är av uppfattningen att det är starkt motiverat av processekonomiska skäl att undanta skadans beräkning från tingsrättens prövning.

Nordea har motsatt sig att målet avgörs genom mellandom och för egen del begärt att tingsrätten ska begära förhandsavgörande från EU-domstolen avseende en viss fråga i målet. Staten anser att det inte är nödvändigt för tingsrätten att hänskjuta denna fråga till EU-domstolen och har därför motsatt sig denna begäran.

Tingsrätten kommer att fatta beslut i frågorna om mellandom respektive begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.