G.U. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7018-18-4.5) – skadeståndsskyldighet på grund av överträdelse av rätten till en rättvis rättegång enligt regeringsformen

G.U. har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 13941-18) och begärt ideellt skadestånd under påstående att hans rätt till en rättvis rättegång enligt regeringsformen har kränkts i en skatteprocess i kammarrätten. Skatteverket har fattat eftertaxeringsbeslut varefter både G.U. och allmänna ombudet hos Skatteverket har överklagat. Skatteverket har rättidsprövat allmänna ombudets överklagande och domstolarna har därefter ansett sig bundna av Skatteverkets ställningstagande om rätt tid. Någon domstolsprövning av G.U.:s invändningar mot Skatteverkets rättidsprövning har inte skett och han anser därför att han inte har fått en rättvis rättegång. Staten har i svaromål motsatt sig att betala skadestånd.