AA ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7190-19-4.5.1) – skadeståndsskyldighet på grund av Migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut i fråga om uppehållstillstånd på grund av arbete

AA har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 16825-19) och begärt ersättning för ren förmögenhetsskada med stöd av skadeståndslagen på grund av fel och försummelse vid myndighetsutövning. I första hand genom att Migrationsdomstolen i april 2018 felaktigt avslagit hans ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd med hänvisning till brister vad gäller anställningsvillkor hos en tidigare arbetsgivare (6 kap. 2 § och 7 kap. 7 e § utlänningslagen). I andra hand genom att Migrationsverket i oktober 2018 felaktigt avslagit en ny ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, som gjordes efter att han lämnat Sverige. Migrationsverkets beslut upphävdes senare av Migrationsdomstolen.

Staten har i svaromål motsatt sig att betala skadestånd på den grunden att det inte är fråga om fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen.