Företagsväxter i Knivsta AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7726-18-4.5) – sanktionsavgift påstås vara påförd utan stöd i lag

Företagsväxter i Knivsta AB ansökte om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 16297-18). Bolaget begärde skadestånd av staten och anförde att Livsmedelsverket och Kammarrätten i Stockholm felaktigt ålagt bolaget en sanktionsavgift vilket stått i strid med legalitetsprincipen. Enligt bolaget var även kammarrättens motivering förenad med allvarliga brister. Staten bestred bolagets talan. Tingsrätten biföll käromålet och dömde ut skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Staten har överklagat tingsrättens dom till Svea hovrätt. Hovrätten har meddelat prövningstillstånd.