Familjeakademin/Active Parenting AB./. staten angående skadestånd pga. påstående om otillåtet statsstöd m.m.

Regeringen meddelade 2009 beslut om Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla. Det övergripande målet med strategin, som fortfarande gäller, är att alla föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd i föräldraskapet under barnets hela uppväxt.

I syfte att genomföra strategin utdelade regeringen stimulansbidrag för utvecklingsprojekt i ett antal kommuner tillsammans med samverkande lärosäten. Dåvarande Statens folkhälsoinstitut fick i uppdrag av regeringen att ansvara för fördelningen av medlen till kommunerna.

Familjeakademin/Active Parenting AB har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 9396-17). Bolaget har bl.a. gjort gällande att staten blivit skadestånds-skyldig genom en överträdelse av unionsrätten som består i att Statens folkhälsoinstituts fördelning av stimulansbidrag utgör en åtgärd som innefattar otillåtet statligt stöd i den mening som avses i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Staten har motsatt sig bolagets talan.