Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande

Eller gå till avancerad sökning

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

24 mar 2017

JK söker föredragande

Justitiekanslern söker en eventuellt flera kvalificerade jurister för anställning som föredragande.
Annonsen hittar du här.

22 feb 2017

Årsredovisning 2016

Justitiekanslerns årsredovisning för 2016 är nu publicerad och återfinns här.

22 nov 2016

Inspektion Västmanlands tingsrätt

Den 23-24 november 2016 inspekterar Justitiekanslern delar av verksamheten vid Västmanlands tingsrätt i Västerås. Resultatet av inspektionen kommer senare att ...

Senaste beslut från JK

Diarienr: 7867-16-80 / Beslutsdatum: 20 mar 2017

Remissyttrande över betänkandet En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80)

Diarienr: 7022-16-40 / Beslutsdatum: 15 mar 2017

Inget skadestånd på grund av påstådda överträdelser av Europakonventionen och ...

Diarienr: 6918-15-40 / Beslutsdatum: 8 mar 2017

Kritik mot Kriminalvården för att inte ha uppmärksammat att en ...

Diarienr: 6869-16-41 / Beslutsdatum: 7 mar 2017

Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av ...

Diarienr: 7422-16-40 / Beslutsdatum: 3 mar 2017

Ersättning har utgått när en husrannsakan har inneburit en överträdelse ...

Diarienr: 7046-16-40 / Beslutsdatum: 3 mar 2017

Allvarlig kritik mot Kronofogden för brister vid handläggningen av löneutmätning

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten.

Rådgivare åt regeringen

Justitiekanslern biträder ibland regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor. Uppgiften innebär bl.a. att regeringen har möjlighet att ge Justitiekanslern i uppdrag att utreda vissa ärenden. En annan uppgift som bör nämnas här är den omfattande verksamheten med att svara på remisser i olika lagstiftningsärenden.

Läs mer om JK