Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande

Eller gå till avancerad sökning

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

16 mar 2018

Ersättningsanspråk mot staten med anledning av betald mervärdesskatt på vissa posttjänster

Justitiekanslern har idag fattat beslut i 38 ärenden där sökandena med hänvisning till EU-domstolens dom den 21 april 2015 i ...

12 mar 2018

Inspektion polisen Örebro

Den 13 -14 mars 2018 inspekterar Justitiekanslern Polismyndigheten, Polisområde Örebro län. Resultatet av inspektionen kommer senare att publiceras på denna ...

23 feb 2018

JK söker föredragande

Justitiekanslern söker en eller flera kvalificerade jurister för anställning som föredragande
Annonsen hittar du här.

Senast webbpublicerade beslut

Diarienr: 12656-17-8.1 / Beslutsdatum: 21 mar 2018

Remissyttrande - Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att visats i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av resehandlingar (SOU 2017:93)

Diarienr: 3573-16-40 / Beslutsdatum: 21 mar 2018

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett ärende om bevissäkring i en bostad

Diarienr: 3576-16-40 / Beslutsdatum: 21 mar 2018

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett ärende om bevissäkring i en bostad

Diarienr: 6848-16-40 / Beslutsdatum: 19 mar 2018

Kritik mot Polismyndigheten och en tingsrätt för hanteringen av ett beslag

Diarienr: 2550-17-4.3, 2568-17-4.3 / Beslutsdatum: 19 mar 2018

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens hantering av en förundersökning

Diarienr: 2829-15-40 / Beslutsdatum: 16 mar 2018

Anspråk mot staten med hänvisning till uttag av mervärdesskatt för posttjänster i strid med EU-rätten

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten.

Rådgivare åt regeringen

Justitiekanslern biträder ibland regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor. Uppgiften innebär bl.a. att regeringen har möjlighet att ge Justitiekanslern i uppdrag att utreda vissa ärenden. En annan uppgift som bör nämnas här är den omfattande verksamheten med att svara på remisser i olika lagstiftningsärenden.

Läs mer om JK