Frågor & svar

Här finns svar på vanliga frågor som kommer till JK.


Vilka omfattas av JK:s tillsyn?

Svar: Statliga myndigheter (inklusive domstolar), kommunala och landstingskommunala myndigheter, tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter , andra som har anförtrotts myndighetsutövning, t.ex. ordningsvakter (myndighetsutövning innebär beslutsfattande eller andra åtgärder som utgör uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna).

Kan jag anmäla/klaga anonymt?

Svar: Anonyma anmälningar utreds som regel inte, men Justitiekanslern kan på eget initiativ besluta att granska myndigheter och domstolar. Även anonyma klagomål kan därför föranleda en sådan granskning.

Hur anmäler/klagar jag?

Svar: Den som vill klaga på en myndighet eller en domstol måste skriva hit och förklara varför. Vi tar inte emot muntliga anmälningar/klagomål. Läs mer under rubriken "Anmälan".

Hur ansöker jag om skadestånd?

Svar: Den som vill ansöka om skadestånd måste skriva hit och förklara varför. Läs mer under rubriken "Ansökan".

Kostar det att göra en anmälan eller ansöka om skadestånd?

Svar: Nej, det är gratis.

Avgifter vid beställning av allmänna handlingar

Svar: Justitiekanslern tar ut en avgift, enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191), för att lämna ut kopior och utskrifter av allmänna handlingar. De första 9 kopiorna är gratis och den 10:e kopian kostar 50 kr och där efter 2 kr för varje ytterligare kopia. Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad. Läs mer under "Kontakta oss".