Checklista för ansökan om ersättning enligt frihetsberövandelagen

Vad ansökan bör innehålla

 • Ifylld ansökningsblankett eller motsvarande (undertecknad av sökandens samtliga vårdnadshavare om sökanden är under 18 år)
 • Fullmakt för ev. ombud (undertecknad av sökandens samtliga vårdnadshavare om sökanden är under 18 år)
 • Personbevis (om sökanden är under 18 år)
 • Utredning för att styrka ev. förlorad arbetsförtjänst, t.ex. lönespecifikationer eller arbetsgivarintyg
 • Utredning för att styrka ev. intrång i näringsverksamhet
 • Utredning för att styrka ev. utgifter, t.ex. kvitton

I ansökan ska du bl.a. ange när och var frihetsberövandet har ägt rum för att Justitiekanslern ska kunna skicka ärendet till rätt åklagare för synpunkter. Eftersom åklagaren bekräftar dina uppgifter i sitt svar till Justitiekanslern behöver du inte ge in utredning som styrker uppgifterna om själva frihetsberövandet.

Om du har skyddade personuppgifter måste du själv meddela oss detta.

Nedan listas exempel på handlingar som du inte behöver ge in.

Vad ansökan inte behöver innehålla

 • Beslut eller underrättelse om beslut att lägga ned förundersökning
 • Frikännande dom
 • Häktningsframställan
 • Häktningsprotokoll
 • Beslut eller framställan om förordnande av offentlig försvarare
 • Avräkningsunderlag