Diarienr: 3894-03-41 / Beslutsdatum: 21 apr 2004

Ersättning för intrång i näringsverksamhet

Justitiekanslerns beslut 

Ersättning skall utgå till AS med 27 300 kr för intrång i näringsverksamhet, 45 000 kr för lidande och 8 105 kr för ombudskostnader. 

Anspråk m.m. 

AS var berövad friheten som anhållen och häktad under tiden den 30 juli - 30 september 2003 på grund av misstanke om människorov. Frikännande dom har meddelats. 

AS har begärt ersättning för lidande med sammanlagt 62 000 kr och för ombudskostnader med sammanlagt 8 105 kr. I ombudskostnaderna ingår utlägg för intyg med 200 kr. Han har vidare begärt ersättning för intrång i näringsverksamhet med sammanlagt 85 000 kr avseende förlorad inkomst, hyreskostnader, elkostnader, renhållning, förstörda varor, kostnader för bokförare, avgift till kortföretag och ekonomisk förlust vid försäljning av rörelsen. 

Åklagarmyndigheten har avgett yttrande. 

AS har tagit del av åklagarmyndighetens yttrande och har därefter inkommit med kompletteringar. 

Justitiekanslerns bedömning 

Allmänna utgångspunkter 

Ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen) kan utgå endast för skador som har vållats genom själva frihetsberövandet. Utanför det ersättningsgilla området faller således skador som har vållats genom brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Enligt 7 § frihetsberövandelagen kan ersättning utgå för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Ersättning för personskada kan inte utgå enligt frihetsberövandelagen. 

Lidande 

AS är berättigad till ersättning för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom. Den ersättning som han har begärt överstiger vad som brukar utgå vid frihetsberövanden av aktuell längd. Till stöd för sin begäran har han bl.a. anfört att han hade restriktioner under häktningstiden och att han mådde mycket dåligt av att vara separerad från sin familj. Han har vidare anfört att han även efter frihetsberövandet har mått mycket dåligt. Vad som framkommit om AS:s hälsotillstånd efter frihetsberövandet talar för att hans lidande under själva frihetsberövandet var större än normalt. Ersättning bör därför utgå med ett förhöjt belopp. Vad som i övrigt framkommit utgör, enligt Justitiekanslerns praxis, inte skäl att utge ett högre belopp än normalt. Jag bedömer att en skälig ersättning uppgår till 45 000 kr. 

Intrång i näringsverksamhet - utgångspunkter 

AS har begärt ersättning för förlust vid försäljning av rörelse med 55 000 kr. Han har vidare begärt ersättning för förlorad inkomst med 22 666 kr, hyreskostnader med 2 700 kr per månad, elkostnader med 1 200 kr per månad, renhållning med 200 kr per månad, kostnader för bokförare med 800 kr per månad och avgift till kortföretag med 300 kr per månad. För samtliga poster avser begäran ersättning för två månader. AS har därutöver begärt ersättning för förstörda varor med 6 000 kr. Från det totala beloppet har AS dragit 9 000 kr som han enligt egen uppgift har fått i starta eget-bidrag för augusti 2003. 

Med ersättning för intrång i näringsverksamhet avses bl.a. ersättning för sådan skada som uppstår genom att en företagare är tvungen att göra uppehåll i sin rörelse under tiden för frihetsberövandet. Ersättningen kan vidare innefatta kompensation för sådana fasta kostnader i rörelsen, som t.ex. hyreskostnader, som näringsidkaren inte kan nyttiggöra. Dock kan givetvis inte ersättning utges för både uteblivna intäkter och onödiga kostnader eftersom detta skulle innebära dubbelkompensation. Även kostnader för extra anställd personal är ersättningsgilla. Ersättning för intrång i näringsverksamhet kan också innefatta vissa typer av kapitalförluster som uppkommer i näringsverksamheten. I motiven till den tidigare gällande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning nämns som exempel på en sådan ersättningsgill kapitalförlust att en lantbrukare till följd av ett frihetsberövande är tvungen att sälja sin kreatursbesättning till underpris därför att tillsynen inte kan ordnas (prop. 1974:97 s. 146 och s. 150). 

Förlust vid försäljning av rörelse 

AS har anfört att han har sålt sin pizzeria med förlust. Han har uppgett att han köpte pizzerian i februari 2003 för 100 000 kr och sålde den i december 2003 för 45 000 kr. Han har därför begärt ersättning med 55 000 kr. Till stöd för sin begäran har han i övrigt anfört dels att den uppmärksamhet som hans frånvaro i samband med häktningen ledde till innebar sviktande kundunderlag, dels att han av fysiska och psykiska skäl inte orkade driva verksamheten vidare. Han har också uppgett att det under den aktuella tiden startade en liknande verksamhet på en närliggande ort och att han hade kunnat möta konkurrensen om han hade haft pizzerian öppen. 

En grundläggande förutsättning för att begärd ersättning skall kunna utgå till AS är att utredningen visar eller i varje fall gör det sannolikt att frihetsberövandet gjorde det nödvändigt att överlåta rörelsen. Vidare krävs det att utredningen ger stöd för att rörelsen såldes till underpris på grund av frihetsberövandet. 

AS har uppgett att pizzerian på grund av frihetsberövandet var stängd 13 dagar i augusti, hela september och 9 dagar i oktober, dvs. sammanlagt ungefär en och en halv månad. Därefter öppnade pizzerian igen. Enligt AS var en orsak till att han sålde rörelsen att han inte orkade driva den vidare. Han har också pekat på att det startade en konkurrerande rörelse i närheten. 

Mot bakgrund av det anförda kan det enligt min mening inte anses visat eller ens gjorts sannolikt att försäljningen av rörelsen var en följd av frihetsberövandet. Till detta kommer att det inte finns något påtagligt stöd för att rörelsen hade betingat ett högre pris i december 2003 om AS inte hade varit frihetsberövad i augusti och september samma år. AS:s anspråk i den här delen skall därför avslås. 

Förlorad inkomst 

AS har begärt ersättning för inkomstförlust under två månader med 22 666 kr. Han har anfört att han innan han startade den aktuella rörelsen tjänade 11 333 kr per månad och att det är rimligt att han kompenseras motsvarande vad han skulle ha fått som anställd under tiden som han suttit frihetsberövad. 

AS har gett in resultat- och balansräkningar avseende februari - oktober 2003. Av dessa framgår att rörelsens resultat skiftade ganska mycket mellan de olika månaderna. Som exempel kan nämnas att det beräknade resultatet i juni var 8 055 kr och i juli 15 262 kr. Enligt min mening går det inte att med ledning av utredningen i ärendet fastställa den skada i form av förlorad inkomst som AS led på grund av frihetsberövandet. Skadan får i stället uppskattas till ett skäligt belopp enligt grunderna för 35 kap. 5 § rättegångsbalken. Därvid framstår det av AS begärda beloppet 11 333 kr per månad som rimligt. Eftersom den förlorade inkomsten skall beräknas med utgångspunkt i rörelseresultatet kan full ersättning dock inte utgå för augusti eftersom pizzerian delvis var öppen den månaden. Någon avräkning för de 9 000 kr som AS fick i starta eget-bidrag i augusti 2003 skall inte göras eftersom detta bidrag utgick oberoende av frihetsberövandet. 

Mot bakgrund av det anförda kan ersättningen till AS för förlorad inkomst under augusti och september 2003 beräknas till avrundade 16 200 kr. 

Kostnader 

AS har begärt ersättning för kostnader för lokalhyra med sammanlagt 5 400 kr. Onödig lokalhyra är ersättningsgill som förlust i näringsverksamhet enligt frihetsberövandelagen. Eftersom ersättningen för inkomster ovan avser nettoinkomster (efter avdrag för kostnader) skall hela den onödiga hyran ersättas. Av utredningen framgår att den aktuella lokalhyran uppgick till 2 700 kr per månad. Pizzerian var delvis öppen under augusti, varför hela lokalhyran avseende nämnda månad inte kan anses som onödig. Det får därför anses rimligt att kompensera AS för lokalhyra under drygt en och en halv månad med 4 100 kr. 

AS har vidare begärt ersättning för elkostnader med 1 200 kr per månad. Av balans- och resultaträkningarna framgår att den totala kostnaden för el, vatten och värme under år 2003 i oktober uppgick till ca 12 670 kr. Vidare framgår att det i juni betalats drygt 6 000 kr samt i oktober drygt 1 800 kr. Under den tid som pizzerian var stängd bör elkostnaderna rimligtvis ha varit mindre än normalt. Jag bedömer att en rimlig ersättning för augusti och september uppgår till 1 000 kr. 

I de balans- och resultaträkningar som AS har gett in finns det inte redovisat några kostnader för renhållning i augusti och september 2003. AS har alltså inte visat att han haft några sådana kostnader under tiden för frihetsberövandet. Hans anspråk i den delen skall därför avslås. 

Det saknas ordentlig utredning angående kostnaderna för bokförare liksom för avgifter till kortföretag. Det går inte att dra slutsatsen att kostnaderna är av det slaget att de blev onödiga på grund av frihetsberövandet. De kan därför inte ersättas på grundval av den befintliga utredningen. 

Slutligen har AS begärt ersättning för förstörda varor med 6 000 kr. En sådan förlust är ersättningsgill. Det begärda beloppet framstår som rimligt. Han har således rätt till ersättning enligt sin begäran i denna del. 

Sammanfattningsvis skall ersättning för lokalhyra, el, och förstörda varor utgå med (4 100 + 1 000 + 6 000 =) 11 100 kr. 

Ombudskostnader inklusive utlägg 

Med hänsyn till ärendets art och omfattning får den begärda ersättningen anses skälig.