Diarienr: 5199-14-80 / Beslutsdatum: 15 dec 2014

Remissvar över betänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

(Socialdepartementets diarienummer S2014/112/FS)

 

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs nedan fokuserar på de frågor som Justitie­kanslern främst har att beakta. Det innebär att särskild vikt lagts vid att försöka bedöma förslagen utifrån integritets- och rättstrygghetsaspekter.

 

Justitiekanslern invänder i och för sig inte mot utredningens uppfattning att patientsäkerhet inte med nödvändighet står i motsatsställning till skyddet för den personliga integriteten (s. 67). Dessa båda intressen måste kunna balanseras för att garantera en god och säker vård. För att kunna ge den hjälp och det stöd till enskilda som lagstiftningen förutsätter är det också nödvändigt att det finns ett väl fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten och en viktig del i detta är att det finns en säker och väl fungerande ordning för informationsutbyte. Vid utformningen av de bestämmelser som ska reglera informationshanteringen inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör dock alltid den enskildes personliga integritet och rätten till självbestämmande vara i fokus.

 

Det remitterade betänkandet är mycket omfattande och det har varit svårt att bilda sig en fullständig uppfattning om materialet och att bedöma de konsekvenser som blir följden av de framlagda förslagen. Justitiekanslern har inte haft resurser att närmare granska utformningen av lagtexterna eller att i alla avseenden bilda sig en uppfattning om hur förslagen förhåller sig till befintlig lagstiftning. En generell slutsats som måste dras är emellertid att integritetsaspekten förefaller ha fått stå tillbaka för ett verksamhetsfokus.

 

Eftersom Justitiekanslerns och Datainspektionens uppdrag, såvitt gäller skyddet för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling, är likartat har det under arbetet med detta remissvar förekommit kontakter mellan myndigheterna och Justitiekanslern har också tagit del av Datainspektionens remissvar över betänkandet. Datainspektionens analys är grundlig och myndighetens remissvar är välavvägt och väl motiverat. Justitiekanslern ställer sig bakom de bedömningar och synpunkter och delar de farhågor som Datainspektionen lyfter fram i sitt remissvar.

 

Mot denna bakgrund avstyrker Justitiekanslern på samma skäl som Datainspektionen att de nu framlagda förslagen i betänkandet genomförs. Inför den fortsatta beredningen vill Justitiekanslern åter betona att verksamhetens önskemål och krav utifrån ett verksamhetsperspektiv måste stå tillbaka om detta krävs för att tillräckligt kunna värna den enskildes integritet och rättstrygghet.