Diarienr: 9301-14-41 / Beslutsdatum: 30 sep 2015

Anspråk enligt frihetsberövandelagen - förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)

Justitiekanslerns beslut

Ersättning ska utgå för lidande med 7 000 kronor samt ombudskostnader med 3 190 kronor Ersättning ska betalas ut av Justitiekanslern.

Bakgrund

PMB har av Skatteverket påförts skattetillägg och han har därefter åtalats och dömts för bland annat skattebrott till fängelse sex månader. Det utdömda fängelsestraffet har verkställts genom intensivövervakning, IÖV. Efter att resning beviljats har åtalet avvisats avseende skattebrott (jfr NJA 2013 s. 502 och NJA 2013 s. 746). Tingsrätten har bestämt en ny påföljd, fängelse fem månader, för den övriga brottsligheten.

Justitiekanslern har den 31 mars 2015 meddelat ett principbeslut avseende möjlighet till ersättning enligt frihetsberövandelagen i ett fall som motsvarar detta (JK dnr 8203-13-40).

Anspråk m.m.

PMB har begärt ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis. Han har vidare begärt ersättning för ombudskostnader med 3 190 kr.

Justitiekanslern har tagit del av Södertörns tingsrätts dom den 2 oktober 2014 i mål B 6588-14 samt beslut av Svea hovrätt den 7 maj 2014 i mål Ö 1692-14. Justitiekanslern har även tagit del av Kriminalvårdens beslut om intensivövervakning den 13 december 2011 och Kriminalvårdens strafftidsbeslut den 3 januari 2012.

Vid bestämmande av frihetsberövandets längd har Justitiekanslern utgått från Kriminalvårdens uppgift om tidigaste dag för villkorlig frigivning.

Justitiekanslerns bedömning

PMB har verkställt fängelsestraff under tiden den 3 januari – 3 maj 2012. Domen som låg till grund för det fängelsestraff PMB har verkställt är delvis undanröjd och åtalet avseende skattebrott har avvisats. PMB är berättigad till ersättning enligt frihetsberövandelagen avseende en del av den period han har varit frihetsberövad.

Lidande

PMB verkställde fängelsestraff under tiden den 3 januari – 3 maj 2012. Om PMB ursprungligen hade dömts till fängelsle fem månader skulle han, med hänsyn till reglerna om villkorlig frigivning, verkställt fängelsestraff under tiden den 3 januari – 13 april 2012. PMB ska därför ersättas för den ”överskjutande” perioden som han var frihetsberövad (den 14 april – 3 maj 2012).

Med utgångspunkt i att lidandeersättningen ska uppskattas efter omständigheterna i varje enskilt fall anser Justitiekanslern att PMB bör ersättas med 7 000 kr. Vid bestämmande av ersättningsnivån har Justitiekanslern beaktat att PMB inte har avtjänat det utdömda fängelsestraffet på anstalt.

Ombudskostnader

Begärd ersättning för ombudskostnader är skälig och godtas.