Diarienr: 1340-17-8.1 / Beslutsdatum: 20 apr 2017

Promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

(Departementets diarienummer Ju2017/02002/L4)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Justitiekanslern konstaterar att användningen av sensorsystem föreslås vara valfritt till skillnad mot vad som föreslogs i SOU 2015:23 och att det även ska vara möjligt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att tillhandahålla sensorsystem till andra än myndigheter (s. 12-13). De aktörer som ska kunna komma ifråga är främst verksamheter med viktiga samhällsfunktioner som energiförsörjning, finansiella tjänster samt skydd och säkerhet. Användandet av sensorsystem synes under vissa förutsättningar innebära att uppgifter om avsändaren kan komma att spelas in för en närmare analys, exempelvis innehåll i e-postmeddelanden. Det saknas emellertid anledning att anta att användningen av sådana system kan komma i konflikt med bestämmelserna om efterforskningsförbud och källskydd.

Justitiekanslern vill framhålla att det är angeläget att de myndigheter som ska kommer att tillhandahållas sensorsystem får ett tydligt och handfast stöd från MSB i samband med användningen av systemen. 

I övrigt har Justitiekanslern inte några synpunkter på det som anförs i  promemorian.