Diarienr: 2503-17-4.3.1 / Beslutsdatum: 24 maj 2017

Anspråk på grund av personuppgifter i det s.k. Kringresanderegistret

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner DL ersättning med 30 000 kr och uppdrar åt Polismyndigheten att se till att beloppet betalas ut.

Ärendet

Bakgrund

Justitiekanslern har i ett tidigare beslut (dnr 1441-14-47) slagit fast att alla som funnits med i det s.k. Kringresanderegistret har rätt till ersättning av staten med 5 000 kr.

Efter Justitiekanslerns beslut stämde elva av dessa personer staten och Stockholms tingsrätt fann att var och en av dem hade rätt att få ytterligare 30 000 kr. Justitiekanslern överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt.

Hovrätten har den 28 april 2017 (mål nr T 6161-16) fastställt tingsrättens dom. Justitiekanslern har valt att inte överklaga hovrättens dom. Det innebär att staten ska betala ytterligare 30 000 kr till var och en av de elva kärandena.

Anspråket m.m.

DL har tidigare av Justitiekanslern tillerkänts 5 000 kr i ersättning eftersom han funnits med i Kringresanderegistret. Han har nu begärt att han ska tillerkännas ett högre skadestånd av staten, då han anser att 5 000 kr är ett alldeles för lågt belopp.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslerns tidigare beslut om ersättning grundades på att polisens personuppgiftsbehandling stred mot bl.a. bestämmelserna i 2 kap. 11 § och 3 kap. 3 § polis­datalagen och att Kringresanderegistret även hade haft generella brister.

Justitiekanslern fann att de generella brister som förekommit vid behandlingen av personupp­gifter i Kringresanderegistret hade drabbat samtliga registrerade och att de därigenom utsatts för en likartad kränkning.

Hovrätten har i sin dom den 28 april 2017 funnit att de elva kärandena har funnits med i Kringresanderegistret enbart baserat på deras etnicitet och att personuppgiftsbehandlingen därför har stått i strid med 2 kap. 10 § första stycket polisdatalagen. Eftersom ingen ersättning hade utgått till dem tidigare p.g.a. denna brist fann hovrätten, liksom tingsrätten, att var och en av de elva kärandena har rätt till ytterligare ersättning med 30 000 kr.

Hovrättens dom gäller endast de elva kärandena i målet. Justitiekanslern gör emellertid bedömningen att en konsekvens av hovrättens dom är att alla som funnits med i Kringresanderegistret bör anses ha rätt till ersättning med sammanlagt 35 000 kr. Detta eftersom det inte är möjligt att göra någon individuell prövning av etnicitetsfrågans betydelse. DL ska därför tillerkännas ytterligare 30 000 kr.

Polismyndigheten har utfört behandlingen av personuppgifter i Kringresanderegistret och är därmed enligt 2 kap. 4 § polisdatalagen personuppgifts­ansvarig. Ersättningen ska därför belasta Polismyndighetens anslag.