Diarienr: 12086-17-3.2 / Beslutsdatum: 12 dec 2017

Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern är inte behörig att vidta någon åtgärd i ärendet. Handlingarna återlämnas till Polismyndigheten för de åtgärder som anmälan kan ge anledning till där.  

Ärendet 

Polismyndigheten har vänt sig hit med en förfrågan om vem som är behörig att pröva en anmälan om hets mot folkgrupp. Anmälan avser ett uttalande som gjordes den 25 november 2017 av en talare vid Sverigedemokraternas landsdagar i Norrköping och som direktsändes av Sveriges Television. Anmälan riktar sig mot programbolaget som enligt anmälaren borde ha avbrutit sändningen.    

Justitiekanslerns bedömning 

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihets-brott. För att ett ingripande från Justitiekanslerns sida ska kunna ske i detta fall krävs att yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig och att ett yttrande­frihetsbrott kan antas ha begåtts. 

Yttrandefrihetsgrundlagen är enligt 1 kap. 6 §yttrandefrihetsgrundlagen tillämplig på sändningar av tv-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. 

Det anmälda uttalandet skedde emellertid i en direktsändning av en sådan dags­händelse för vilken det finns särskilda regler i 1 kap. 8 § yttrande­frihets­grundlagen. Av dessa följer att grundlagens bestämmelser om bl.a. yttrandefrihetsbrott, ansvarighet, tillsyn, åtal och rättegångsordning inte omfattar en sänd­ning av aktuellt slag. Det innebär att frågan om ansvar för yttranden som gjordes i programmet ska bedömas enligt allmänna straffrättsliga och processuella regler.   

Justitiekanslern är därför inte behörig att pröva anmälan. Handlingarna återlämnas till Polismyndigheten för de åtgärder som anmälan kan ge anledning till där.