Diarienr: 12750-17-4.3 / Beslutsdatum: 19 feb 2018

Skadestånd har i ett visst fall lämnats trots ovisshet i fråga om skada

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner sökanden skadestånd med 300 kr och uppdrar åt Kronofogdemyndigheten att betala ut ersättningen.

Ärendet

Bakgrund

Ett dödsbo vände sig i maj 2017 till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Dödsboet betalade en ansök­ningsavgift med 300 kr. Svaranden bestred ansökningen och dödsboet begärde därefter, i rätt tid, att målet skulle överlämnas till tingsrätt. Krono­fogdemyndigheten lämnade dock inte över målet, utan avskrev det.

Anspråket m.m.

AA har för dödsboets räkning begärt skadestånd av staten med 300 kr för ansökningsavgiften på den grunden att avskrivningsbeslutet var felaktigt.

Kronofogdemyndigheten har avstyrkt skadeståndsanspråket och anfört bl.a. följande. Myndigheten har begått ett fel genom att skriva av målet trots att AA i rätt tid hade begärt att det skulle överlämnas till tingsrätt. Avskrivningsbeslutet har inte gått att överklaga. AA har dock inte visat att dödsboet lidit någon ekonomisk skada till följd av felet.

Justitiekanslerns bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Anspråket gäller ersättning för ren förmögenhetsskada, dvs. ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- eller sakskada.

Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta ren förmögen­hets­skada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för. Kronofogdemyndighetens hand­läggning av mål om betalningsföreläggande är sådan verksamhet.

Att det har förekommit något som i och för sig kan grunda skadestånds­ansvar för staten är inte tillräckligt för att ersättning ska lämnas. Det krävs också att det inträffade har orsakat skada för den enskilde. Det är den som begär ersättning som ska styrka skadan och dess omfattning. 

Bedömningen i detta fall

Kronofogdemyndighetens beslut att avskriva målet, trots att dödsboet begärt att det skulle överlämnas till tingsrätt, har varit felaktigt i skadeståndslagens mening. Dödsboet har därför rätt till ersättning för den ekonomiska skada som beslutet vållat. Frågan är om ansökningsavgiften är en sådan skada.

Även vid en korrekt handläggning hade dödsboet behövt betala 300 kr i ansökningsavgift. Kostnaden är alltså inte en omedelbar följd av det fel­aktiga beslutet. Vid en korrekt handläggning hade målet dock lämnats över till tingsrätt för fortsatt handläggning och vid vinst i målet hade dödsboet haft rätt till ersättning för avgiften. Genom det felaktiga avvisningsbeslutet fråntogs dödsboet möjligheten att få ersättning. Den ovisshet som nu föreligger, om hur en rättegång hade utfallit, får staten bära risken för. Justitiekanslern godtar därför att dödsboets kostnad för ansökningsavgiften är att betrakta som en ersättningsgill skada. Ersättning med 300 kr ska därför lämnas.