Diarienr: 5482-17-4.3 / Beslutsdatum: 8 mar 2018

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens beslut att stänga av en ordningsvakt och återkalla hans förordnande

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern avslår JS:s anspråk. 

Ärendet 

Bakgrund 

Polismyndigheten fick i oktober 2016 genom medias rapportering information om en sluten Facebookgrupp där ordningsvakter som arbetade på nattklubbar i Malmö var medlemmar. I gruppen hade medlemmarna bl.a. skrivit inlägg och kommentarer som var nedsättande mot personer av utländsk härkomst. Direkt efter medias rapportering lades gruppen ner. Polismyndigheten startade en utredning av de ordningsvakter som misstänktes vara medlemmar. 

Den 18 oktober 2016 beslutade Polismyndigheten att JS skulle stängas av från tjänstgöring som ordningsvakt. Som skäl för beslutet angavs att han i eget namn i Facebookgruppen uttryckt missaktning mot personer med mörk hy och utländsk härkomst samt att uppgifterna var direkt kopplade till uppdraget som ordningsvakt. Polisens bedömning var att JS därför inte uppfyllde lämplighetskraven för ordningsvakter. En polisanmälan om hets mot folkgrupp upprättades. 

I dom den 8 december 2016 fastställde Förvaltningsrätten i Malmö avstängningsbeslutet. Förundersökningen beträffande hets mot folkgrupp var då nedlagd. Domen fastställdes den 3 april 2017 av Kammarrätten i Göteborg. Dessförinnan, den 6 februari 2017, beslutade Polismyndigheten att återkalla JS förordnande som ordningsvakt. I skälen angavs bl.a. att uppgifterna i ärendet visat på en inställning och attityd hos JS gentemot personer av utländsk härkomst och kvinnor som inte är förenlig med de lämplighetskrav som ställs på ordningsvakter samt att JS haft och uppmuntrat till en våldsbejakande jargong som inte heller är förenlig med lämplighetskraven. Vidare framhölls att information spridits i strid med tystnadsplikten på ett socialt medium, om än i en sluten grupp. JS överklagade beslutet. I en dom den 20 april 2017 upphävde Förvaltningsrätten i Malmö beslutet att återkalla hans ordningsvaktsförordnande.

Anspråket m.m. 

JS har begärt skadestånd av staten med 341 000 kr, varav 255 000 kr för förlorad arbetsförtjänst och 86 000 kr för juridiskt biträde på den grunden att Polismyndighetens beslut att stänga av honom från tjänstgöring som ordningsvakt och därefter återkalla hans förordnande var felaktiga. Han har även anfört att Polismyndigheten haft hans telefon och dator i beslag under en månad utan att vidta någon utredningsåtgärd beträffande beslaget. 

Polismyndigheten har yttrat sig över anspråket. 

Justitiekanslerns bedömning 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ska staten ersätta person­skada, sak­skada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller för­sum­mel­se vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för. 

Staten bär inte något strikt skadeståndsansvar för ofullkomligheter i den statliga verksamheten. Liksom övriga regler i skadeståndslagen innebär 3 kap. 2 § ett ansvar för styrkt vållande. Det är inte tillräckligt att en högre instans har kommit till ett annat slut eller gjort en annan bedömning än den myndighet eller domstol som har fattat det överklagade beslutet. Vid rätts­tillämpning finns det nämligen inte sällan utrymme för olika bedöm­ningar eller beslut vilka var för sig kan framstå som riktiga i den meningen att det inte kan sägas att det ena eller andra ställningstagandet innefattar fel eller försummelse. Endast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Detta har på senare tid också uttryckts som att bedömningen av om en myndighet har varit oaktsam ska vara objektiv. Vid den bedömningen är det av stor vikt vad för slags regel, norm eller princip som har åsidosatts, vad dess normskydd omfattar och vilka risker felet eller försummelsen innebär. (Jfr bl.a. NJA 1994 s. 194 och 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862 samt NJA 2013 s. 842 och 1210.)

Bestämmelserna om förordnande och avstängning av ordningsvakter finns i lagen (1980:578) om ordningsvakter. I lagen föreskrivs att endast den som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget får förordnas till ordningsvakt (4 §). Uppfyller en ordningsvakt inte längre de villkor som anges i 4 § får Polismyndigheten återkalla förordnandet (9 § första stycket). Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det antas att förordnandet kommer att återkallas, får myndigheten besluta att stänga av ordningsvakten från tjänstgöring för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt (9 § andra stycket). 

Bedömningen i detta fall 

Beslutet att stänga av JS har prövats av Kammarrätten i Göteborg utan ändring. Vad JS har anfört här medför inte att Justitiekanslern gör någon annan bedömning än den som kammarrätten har gjort. Beslutet att stänga av JS var alltså inte felaktigt och därmed inte heller skadeståndsgrundande. Utredningen ger inte heller stöd för att Polismyndigheten gjort fel beträffande något beslag eller att JS orsakats någon skada på grund av att hans egendom tagits i beslag.  

Polismyndigheten har grundat sitt beslut att återkalla JS förordnande som ordningsvakt på att han på Facebook utbytt information om personer han mött i sin tjänsteutövning samt på hur han på det forumet uttryckt sig om dessa personer. Av den utredning som Polismyndigheten grundat sitt beslut på framgår att JS, i verksamhet som haft samband med hans tjänsteutövning, uttryckt sig på ett sätt som är kränkande och ger uttryck för attityder som inte kan anses förenliga med lämplighetskraven för ordningsvakter. JS har vid den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten dessutom medgett att han gjort olämpliga uttalanden om personer han kommit i kontakt med i samband med sin tjänsteutövning. Dessa omständigheter är typiskt sett sådana att de inverkar på bedömningen av om en person är lämplig för ett uppdrag som ordningsvakt. Beslutet att återkalla hans förordnande som ordningsvakt kan mot den bakgrunden inte anses innefatta ett förbiseende av någon bestämmelse eller en sådan uppenbart oriktig bedömning som krävs för att staten ska vara skadeståndsskyldig. Att förvaltningsrätten vid en proportionalitetsbedömning kommit till en annan slutsats än Polismyndigheten i frågan om förordnandet skulle återkallas slutligt medför inte att polisens beslut är skadeståndsgrundande. JS anspråk ska därför avslås.