Diarienr: 1268-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 28 maj 2019

Transportstyrelsens underlåtenhet att meddela preliminära beslut om varning vid vissa fall av trafikförseelser

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon ytterligare åtgärd i ärendet. 

Ärendet

Bakgrund

I beslut den 18 juni 2018 uttalade Justitiekanslern allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för att sedan år 2010 ha underlåtit att meddela preliminärt beslut om varning vid vissa fall av trafikförseelser (dnr 9227-17-2.1).

Utredningen i ärendet visade att Transportstyrelsen sedan 2010 tillämpat ett beslut fattat den 17 mars 2010 om att nedprioritera vissa ärenden till följd av höga balanser och ett ansträngt resursläge. Ärenden som omfattades av prioriteringsbeslutet var sådana där det enligt etablerad praxis fanns förutsättningar att meddela ett preliminärt beslut om varning. Rent konkret innebar prioriteringsbeslutet att ärenden som avsåg sådana överträdelser skulle avslutas utan att någon åtgärd vidtogs och i princip inte utredas.

I samband med att Transportstyrelsen yttrade sig i ärendet kom det fram att prioriteringsbeslutet hade utformats att gälla till dess att en automatiserad handläggnings- och beslutprocess för ärenden där det fanns förutsättningar att meddela preliminär varning skapades. Det framkom vidare att arbetet med att skapa en sådan lösning blivit fördröjt och att prioriteringsbeslutet fortfarande tillämpades inom Transportstyrelsen. Justitiekanslern uttalade i sitt beslut att Transportstyrelsen inte kunde undgå allvarlig kritik för att ha tillämpat prioriteringsbeslutet under denna långa tid. Justitiekanslern uttalade också att hon hade för avsikt att följa upp hur de aktuella bestämmelserna i körkortslagen (1998:488; nedan KKL) efterlevs och Transportstyrelsens fortsatta arbete med preliminära beslut om varning. 

Utredningen

Justitiekanslern har inhämtat ett yttrande från Transportstyrelsen om vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av Justitiekanslerns kritik. I yttrandet har anförts följande.

I samband med Justitiekanslerns granskning och sedermera kritik beslutade Transportstyrelsen den 14 juni 2018 att upphäva det s.k. prioriteringsbeslutet. De typer av trafikförseelser som omfattades av beslutet – och tidigare avskrevs utan åtgärd – handläggs sedan dess på korrekt sätt och preliminära beslut om varning meddelas. De åtgärder som vidtogs inför den förändrade handläggningen var bl.a. att utbilda personalen och ta fram en ny handbok som stöd i arbetet. Även tekniskt stöd hade förberetts och fanns på plats den 14 juni 2018. Under perioden den 14 juni 2018 – 28 februari 2019 har det totalt beslutats 10 416 varningar i körkortsärenden. Av dessa är 7 964 direkt hänförliga till den förändrade handläggningen.

Handläggningen kring preliminära beslut om varning sker fortfarande manuellt på myndigheten. Ett uppföljningsarbete av ärendetypen pågår till början av år 2022 varefter en utvärdering får beskriva effekterna och utvisa om ett arbete med att införa en automatiserad handläggnings- och beslutsprocess ska inledas eller inte.

Justitiekanslerns bedömning

Rättsliga utgångspunkter 

När ett körkort ska återkallas framgår av 5 kap. 3 § KKL. Enligt punkten 4 ska ett körkort återkallas om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa.

I stället för att återkalla körkortet kan i fall som avses i 3 § punkterna 2–6 varning meddelas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (se 5 kap. 9 § KKL). Varning kan också meddelas vid rattfylleri om alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 mg per liter i utandningsluften. Varning får alltså endast meddelas om det finns grund för återkallelse och är inte en självständig typ av körkortsingripande.

Det finns ett förenklat förfarande för att besluta om ett körkortsingripande (se 7 kap. 6 § KKL). Transportstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om bl.a. varning för godkännande inom viss tid, om det med hänsyn till omständigheterna och uppgifterna i ärendet finns grundad anledning att anta att körkortshavaren är beredd att godta ett beslut om körkortsingripande.

Bedömningen i detta fall

Som framgår av Justitiekanslerns beslut den 18 juni 2018 har det tidigare förekommit brister i Transportstyrelsens handläggning av ärenden där det fanns förutsättningar att meddela ett preliminärt beslut om varning. Den ifrågasatta handläggningen har inneburit att de enskilda formellt sett inte meddelats någon administrativ sanktion. Det är naturligtvis av stor vikt att ärenden inte regelmässigt skrivs av utan några utredningsåtgärder. Inte heller är det tillfredsställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv att enskilda, som till följd av prioriteringsbeslutet inte fått någon varning – och således inte haft möjlighet att rätta sig efter den – vid ett senare tillfälle får en strängare sanktion.

Transportstyrelsen har uppgett att beslutet att nedprioritera ärenden där det finns förutsättningar att meddela preliminär varning inte längre tillämpas. Myndigheten har vidare på ett tillfredsställande sätt redogjort dels för hur dessa ärenden numera hanteras och vilka åtgärder som vidtogs inför den förändrade handläggningen, dels för myndighetens uppföljningsarbete avseende den aktuella ärendetypen. Jag ser mycket positivt på de åtgärder som Transportstyrelsen har vidtagit och finner mot den bakgrunden inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd i ärendet.