Diarienr: 4324-19-8.1 / Beslutsdatum: 23 sep 2019

Remissyttrande - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Justitiekanslern har i tidigare remissyttrande varit försiktigt positiv till förslaget att inrätta ett nationellt center för romska frågor och ansett att förslaget var väl värt att analysera vidare (se Justitiekanslerns yttrande över SOU 2016:44). Justitiekanslern anser alltjämt att det är viktigt att frågan om minoriteten romers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna får ordentligt genomslag och att det krävs insatser för att kunna åstadkomma en förändring. Mot bakgrund av den pågående utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05) är Justitiekanslern dock i dagsläget tveksam till om inrättande av en ny myndighet för romska frågor är det mest effektiva och ändamålsenliga sättet att åstadkomma den förändring som behövs. Justitiekanslern anser att ett samlat grepp om frågorna om minoriteters rättigheter bör tas när nämnda utredning är klar, särskilt mot bakgrund av utredningens eventuella förslag till en ny myndighet för minoritetsfrågor.