Diarienr: 1023-19-3.1.1 / Beslutsdatum: 5 dec 2019

Justitiekanslern lägger ner förundersökning om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, när brottsligt innehåll på webbplats tagits bort innan en underrättelse skickats till utgivaren enligt 6 kap. 6 § YGL

Justitiekanslerns beslut

Förundersökningen läggs ned.

Ärendet

Justitiekanslern beslutade den 4 mars 2019 att inleda förundersökning beträffande misstanke om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Åklagaren har nu redovisat resultatet av den hittills genomförda förundersökningen.

Rättsliga utgångspunkter

En förundersökning ska enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken läggas ned, om det inte längre finns anledning att fullfölja den.

Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott avseende innehållet på en grundlagsskyddad webbplats ska väckas inom sex månader från den tidpunkt då informationen inte längre tillhandahölls (7 kap. 3 § 2 yttrandefrihetsgrundlagen; YGL).  

Sedan den 1 januari 2019 gäller att, om en utgivare av en databas har underrättats av Justitiekanslern eller målsäganden om att databasen innehåller material som kan utgöra yttrandefrihetsbrott och materialet är äldre än ett år, och utgivaren inom två veckor efter det att underrättelsen togs emot tar bort informationen ur databasen, kan han eller hon inte hållas ansvarig för informationen (6 kap. 6 § YGL).

Om en utgivare av en databas, utan en föregående underrättelse enligt 6 §, har delgetts en stämningsansökan med yrkande om ansvar eller skadestånd för yttrandefrihetsbrott avseende viss information i databasen, och utgivaren inom två veckor efter delgivningen tar bort informationen ur databasen, kan han eller hon inte hållas ansvarig för informationen (6 kap. 7 § YGL). Om det görs antagligt att informationen började tillhandahållas ur databasen ett år före delgivningen eller senare, kan dock utgivaren hållas ansvarig.

Syftet med den nya regleringen är att åstadkomma en ordning som på ett bättre sätt anses stå i överensstämmelse med utvecklingen i mediebranschen. Med hänvisning till allmänna och enskilda intressen av att kunna beivra brott på internet har det ansett påkallat att tillhandahållandet av information i grundlagsskyddade databaser även fortsättningsvis ska betraktas som pågående så länge som informationen finns kvar på databasen. På samma gång har det ansetts otillfredsställande att en ansvarig utgivares ansvar ska fortsätta att gälla helt utan begränsningar. Möjligheten till ansvarsfrihet för en utgivare avseende information som kan antas vara äldre än ett år innebär alltså att det ansvar som tidigare vilade på en utgivare mildrats. (Se prop. 2017/18:49 s. 133 ff.)

Justitiekanslerns bedömning

Vid tidpunkten för inledandet av förundersökningen var det oklart när informationen hade börjat tillhandahållas på webbplatsen. Genom vad som framkommit i utredningen får det nu antas att materialet började att tillhandahållas för mer än ett år sedan. Det ifrågasatta innehållet har vid en kontroll i oktober 2019 dock visat sig vara redigerat på ett sådant sätt att det inte längre kan anses utgöra hets mot folkgrupp. Det innebär att den information som kunnat bedömas vara brottslig har tagits bort från databasen.    

Borttagandet har emellertid skett utan att den misstänkte i sin egenskap av ansvarig utgivare fått del av en underrättelse enligt 6 kap. 6 § YGL. Han kan därför inte åberopa ansvarsfrihet på den grunden. Det finns inte heller några formella förutsättningar för att nu skicka en underrättelse, eftersom den information som bedömts vara brottslig inte längre tillhandahålls. 

För det fall åtal väcks mot den ansvarige utgivaren skulle han normalt ha en motsvarande möjlighet att enligt 6 kap. 7 § YGL gå fri från ansvar, om det brottsliga innehållet efter delgivning av stämning tas bort inom den föreskrivna tvåveckorsfristen. Eftersom det brottsliga innehållet i detta fall inte längre tillhandahålls kan dock ett sådant borttagande inte ske. Utgivaren måste ändå anses ha en möjlighet att freda sig från ansvar genom att i brottmålet åberopa grunderna för den nämnda regleringen. Vid dessa förhållanden kan det inte antas att en domstol, med hänsyn till grundlagstiftarens syfte med regleringen om ansvarsfrihet vid borttagande av äldre material och till instruktionen i 1 kap. 15 § YGL om att den som ska döma över missbruk av yttrandefriheten i tveksamma fall hellre bör fria än fälla, skulle döma utgivaren för yttrandefrihetsbrott. En fällande dom kan således inte emotses, om åtal skulle väckas.  

Förundersökningen ska alltså läggas ned och ärendet här avslutas.